Vad är SRU-kopplingar?

För att möjliggöra en maskinell ifyllnad av inkomstdeklarationens räkenskapsschema har BAS tillsammans med Skatteverket tagit fram olika kopplingsscheman, så kallade SRU-kopplingar. Av kopplingsschemat framgår det till vilken rad i räkenskapsschemat som saldot på ett BAS-konto ska föras. Kopplingen mellan BAS-kontona och raderna i räkenskapsschemat görs genom en fyrsiffrig kod, så kallade fältkoder. Tidigare kallades fältkoder för SRU-koder och var då tresiffriga.

Ändringar av kopplingsschemat

BAS-kontoplanen uppdateras inför varje nytt kalenderår. Det kan föranleda att kopplingsschemat måste ändras.

Kopplingsschemat kan även behöva ändras om ett räkenskapsschema ändras. Inkomstdeklarationerna 2-4 kan lämnas i fyra olika perioder och kan därför teoretiskt sett ändras fyra gånger per år. I praktiken ändras räkenskapsschemat endast vid ny lagstiftning eller ändrad normering.

Skatteverkets gransknings- och beskattningsperioder

Skatteverket delar upp deklarationsgranskningen för juridiska personer i fyra perioder P1-P4. I vilken period en deklaration granskas beror på företagets räkenskapsår (boksluttidpunkt).

Se nedanstående tabell om boksluts- och deklarationstidpunkt samt om Skatteverkets gransknings- och beskattningsperiod.

Bokslutstidpunkt Deklarationstidpunkt Gransknings- och beskattningsperiod
31/1, 28/2, 31/3 och 30/4 1 november P01
31/5 och 30/6 15 december P02
31/7 och 31/8 1 mars P03
30/9, 31/10, 30/11 och 31/12 1 juli P04

Vilket kopplingsschema gäller för mitt företag?

Kopplingsschemat är knutet till företagsform och eventuellt en granskningsperiod. I dagsläget finns inte olika kopplingsscheman baserat på granskningsperioder. Om det skulle förekomma benämns ett kopplingsschema med årtal och granskningsperiod, t.ex. 20xx P4.

På inkomstdeklarationen anges gransknings- och beskattningsperioden ovanför streckkoden.