JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1060
Hyresrätter, tomträtter och liknande
1068
Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1069
Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande
1120
Förbättringsutgifter på annans fastighet
1129
Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
1233
Förbättringsutgifter på annans fastighet
1384
Lån till delägare eller närstående, långfristig del
1438
Förändring av lager av köpta halvfabrikat
1439
Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat
1685
Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående
1686
Upparbetade men ej fakturerade intäkter
2092
Mottagna/lämnade koncernbidrag
2122
Periodiseringsfond vid 2002 års taxering
2129
Periodiseringsfond vid 2009 års taxering
2211
Avsättning för pensioner enligt tryggandelagen
2450
Växelskulder
2491
Avräkning spelarrangörer
2730
Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt
2733
Avräkning särskild sjukförsäkringsavgift
2942
Beräknad upplupen löneskatt
2945
Beräknad upplupen särskild sjukförsäkringsavgift
3980
Erhållna offentliga stöd m.m.
5191
Fastighetsskatt/fastighetsavgift
5616
Trängselskatt, avdragsgill
7013
Löner till kollektivanställda 18-25 år
7015
Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade)
7016
Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade)
7030
Löner till kollektivanställda (utlands anställda)
7031
Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)
7032
Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7033
Löner till kollektivanställda 1825 år (utlandsanställda)
7034
Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) (utlandsanställda)
7035
Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
7036
Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)
7037
Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda)
7038
Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda)
7039
Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)
7213
Löner till tjänstemän 18-25 år
7215
Löner till tjänstemän (avgiftsbefriade)
7216
Vinstandelar till tjänstemän (avgiftsbefriade)
7223
Löner till företagsledare 18-25 år
7225
Löner till företagsledare (avgiftsbefriade)
7230
Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)
7231
Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)
7232
Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)
7233
Löner till tjänstemän och företagsledare 1825 år (utlandsanställda)
7234
Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (nya pensionssystemet)
7235
Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)
7236
Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)
7237
Avgångsvederlag till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)
7238
Bruttolöneavdrag, tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)
7239
Upplupna löner och vinstandelar till tjänste män och företagsledare (utlandsanställda)
7333
Ersättningar för trängselskatt, skattefri
7391
Kostnader för trängselskatteförmån
7392
Kostnader för förmån av hushållsnära tjänster
7531
Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m.
7532
Särskild löneskatt för förmånsvärden
7535
Särskild löneskatt för skattepliktiga kostnadsersättningar
7536
Särskild löneskatt för arvoden
7538
Särskild löneskatt för bruttolöneavdrag
7540
Särskild sjukförsäkringsavgift
7560
Arbetsgivaravgifter 18-25 år
7623
Sjukvårdsförsäkringar, ej avdragsgill
8893
Mottagna koncernbidrag