JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1012
Balanserade utgifter för programvaror
1887
Andelar i intresseföretag
1920 –1940
Bank
2016
Förändring i fond för verkligt värde
2065
Förändring i fond för verkligt värde
2088
Fond för yttre underhåll
2096
Fond för verkligt värde
2126
Periodiseringsfond vid 2006 års taxering
2195
Valutakursreserv
2418
Kortfristig checkräkningskredit
3995
Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär
5420
Programvaror
6421
Revision
6422
Rådgivning
7014
Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet)
7214
Löner till tjänstemän (nya pensionssystemet)
7224
Löner till företagsledare (nya pensionssystemet)
7520
Arbetsgivareavgifter (nya pensionssystemet)
7521
Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar (nya pensionssystemet)
7522
Förmånsvärden (nya pensionssystemet)
7525
Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar (nya pensionssystemet)
7626
Arbetsgivaravgifter på arvoden (nya pensionssystemet)
7528
Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m. (nya pensionssystemet)
7529
Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder (nya pensionssystemet)
7910
Intäkter av engångskaraktär
7920
Kostnader av engångskaraktär
7921
Kostnader av engångskaraktär, avdragsgilla
7922
Kostnader av engångskaraktär, ej avdragsgilla
8490
Övriga skuldrelaterade poster
8491
Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m.
8820-8840
Förändring av periodiseringsfond
8850
Förändring av överavskrivningar
8851
Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggningstillgångar
8852
Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar
8853
Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier
8895
Förändring av valutakursreserv