Jämför kontoplaner

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1080
Förskott för immateriella anläggningstillgångar
1081
Pågående projekt för immateriella anläggningstillgångar
1470
Pågående arbeten
1620
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
2093
Erhållet aktieägartillskott
2152
Ackumulerade överavskrivningar på byggnader och markanläggningar
2163
Ersättningsfond för mark
2420
Förskott från kunder
2430
Pågående arbeten
2450
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
4970
Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader
8013
Utdelning på andelar i andra koncernföretag
8014
Koncernbidrag
8016
Emissionsinsats, koncernföretag
8019
Övriga utdelningar på andelar i koncernföretag
8023
Resultat vid försäljning av andelar i andra koncernföretag
8073
Nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag
8078
Nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
8083
Återföringar av nedskrivningar av andelar i andra koncernföretag
8088
Återföringar av nedskrivningar av långfristiga fordringar hos andra koncernföretag
8116
Emissionsinsats, intresseföretag
8117
Emissionsinsats, gemensamt styrda företag
8118
Emissionsinsats, övriga företag som det finns ett ägarintresse i
8414
Räntekostnader byggnadskreditiv
8424
Räntekostnader byggnadskreditiv
8417
Räntekostnader för dold räntekompensation m.m.
8450
Orealiserade värdeförändringar på skulder
8852
Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar
8863
Avsättning till ersättningsfond för mark