Stadgar för BAS-intressenternas Förening

(Senast ändrade på medlemsmöte 2015-11-23)

Syfte och organisation

1 §
BAS-intressenternas Förening har till ändamål att förvalta och vidareutveckla BAS-kontoplanen och produkter i anslutning till denna. Ändamålet kan uppnås genom ett av föreningen helägt aktiebolag.

2 §
Föreningens angelägenheter skall handhas av en styrelse.

3 §
Föreningen skall underhålla, revidera och vidareutveckla BAS-kontoplanen, inklusive kopplingar till Skatteverkets standardiserade räkenskapsutdrag (SRU), utge kontoplanen på svenska och engelska, utveckla och underhålla publikationer i anslutning till BAS-kontoplanen, ge ut eller auktorisera branschanpassade varianter av BAS-kontoplanen, lämna muntlig och skriftlig information om BAS-produkterna och frågeställningar i anslutning till dessa, lämna svar på frågor beträffande tillämpningen av BAS-kontoplanen samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Föreningen skall dessutom bedriva utvecklingsarbete inom områden av betydelse för användningen av BAS-kontoplanen.

4 §
Föreningens verksamhet i förekommande fall via det helägda aktiebolaget, finansieras genom royalty från försäljningen av BAS-kontoplanen och andra produkter, genom bidrag från medlemmarna i föreningen samt genom medel som på annat sätt ställs till föreningens eller det helägda aktiebolagets förfogande.

5 §
Medlem kan utträda ur föreningen vid kalenderårs slut, om medlemskapet sagts upp ett år dessförinnan. Medlem som ansökt om utträde ur föreningen betalar under uppsägningstiden bidrag till föreningen eller det helägda aktiebolaget med högst det belopp som beslutats om innan föreningen mottagit ansökan om utträde. Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen är inte berättigad att återfå någon del av tidigare lämnade bidrag till föreningens verksamhet.

Föreningsmöte

6 §
Föreningen sammanträder till ordinarie föreningsmöte (årsmöte) före utgången av juni månad varje år samt till andra föreningsmöten när föreningens styrelse eller någon medlem i föreningen begär det.

Kallelse till föreningsmöte skall utfärdas senast fyra veckor före mötet. Om föreningsmötet skall behandla fråga om ändring av föreningens stadgar eller om föreningens upplösning skall kallelse utfärdas senast sex veckor före mötet. Kallelsen skall i så fall innehålla uppgift om att sådan fråga skall behandlas liksom det huvudsakliga innehållet i varje förslag.

7 §
Varje medlem i föreningen har en röst, utom i det fall som anges nedan.

För medlemskap med rösträtt fordras att medlemmen lämnar bidrag, vars storlek fastställs av föreningsmöte, till föreningen eller det helägda aktiebolaget eller stödjer föreningens eller det helägda aktiebolaget verksamhet på annat sätt, enligt föreningsmötes bestämmande.

Föreningsmöte kan besluta om medlemskap utan rösträtt och därvid ange villkoren för dylikt medlemskap.

8 §
Föreningsmöte, med undantag för årsmöte, är beslutfört när minst hälften av rösterna är representerade. Årsmöte är beslutfört oavsett antalet representerade röster.

Som föreningsmötes beslut gäller, om ej annat följer av 9, 10 eller 21 §, den mening som mer än hälften av de representerade rösterna biträder eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Vid val anses den vald som fått de flesta rösterna. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning.

9 §
Föreningsmöte beslutar om antagande och uteslutning av medlem.
För beslut om antagande av medlem gäller den mening som mer än tre fjärdedelar av de representerade rösterna biträder.

Uteslutning kan ske om en medlem grovt åsidosatt sina åtaganden enligt dessa stadgar eller särskilt upprättat avtal. För beslut om uteslutning av medlem fordras enhällighet av övriga medlemmar.

10 §
För beslut om ändring av föreningens stadgar gäller den mening som mer än tre fjärdedelar av de representerade rösterna biträder.

11 §
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:
Val av ordförande vid mötet.
Val av en person att jämte ordföranden justera protokollet.
Fastställelse av redovisningshandlingar avseende föregående räkenskapsår.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående räkenskapsår.
Utseende av styrelse och eventuella styrelsesuppleanter.
Val av revisor.

Styrelse

12 §
Styrelsen bereder de frågor som skall behandlas på föreningsmöte, genomför föreningsmötenas beslut, fastställer den generella BAS-kontoplanen samt handhar föreningens ekonomiska och administrativa frågor. Föreningens firma tecknas av styrelsens ordförande och en ledamot i förening.

13 §
Styrelsen skall bestå av minst fem och högst tio ledamöter. Styrelsen väljer inom sig en ordförande och två vice ordföranden. Strävan skall vara att styrelsen skall ha sådan sammansättning att olika kategorier av medlemmar blir representerade.

Styrelsen kan inom sig utse ett arbetsutskott bestående av ordföranden och de båda vice ordförandena.

14 §
Styrelsen är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder.

Revisor

15 §
För granskning av föreningens räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning utses en revisor med eller utan revisorssuppleant.

Det helägda aktiebolaget (i förekommande fall)

16 §
Vid bolagsstämma i aktiebolaget representeras föreningen av en av föreningsmöte utsedd person. Föreningsmötet lämnar denne nödvändiga instruktioner, bl.a. avseende val av styrelse i aktiebolaget.

Räkenskaper

17 §
Föreningen skall föra räkenskaper i enlighet med bestämmelserna i bokföringslagen (1999:1078).

18 §
Räkenskapsår är kalenderår.

19 §
Föreningen skall för varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning. Denna skall upprättas enligt årsredovisningslagen (1995:1554).

20 §
Föreningens redovisningshandlingar skall senast 30 april överlämnas för granskning till föreningens revisor. Revisorn skall senast den 31 maj avge berättelse över sin granskning.

Upplösning av föreningen

21 §
Beslut om upplösning av föreningen fattas av föreningsmöte.
För beslut om upplösning av föreningen fordras att tre fjärdedelar av de representerade rösterna biträder beslutet.

22 §
Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar delas mellan alla medlemmar vid tidpunkten för beslutet om upplösning i proportion till från dessa medlemmar totalt erhållna kontanta inbetalningar (exkl. mervärdesskatt) till förening och bolag.