Kontoplanens uppbyggnad och användning

BAS-kontoplanen är uppbyggd utifrån uppställningsformerna för resultat- och balansräkningarna i årsredovisningslagen och de kompletterande normerna från Bokföringsnämnden. Kopplingen har stora fördelar när det gäller förståelsen för hur kontostrukturen är kopplad till företagets årsbokslut/årsredovisning. Kontoplanens uppbyggnad underlättar dessutom möjligheterna att följa en affärshändelse från registreringen till dess slutliga plats i balans- och resultaträkningarna.

Kontoplanens grundschema

BAS-kontoplanen innehåller 8 kontoklasser. Tillgångar redovisas i kontoklass 1 och skulder och eget kapital i kontoklass 2. I kontoklasserna 3-8 redovisas intäkter och kostnader. Kontoplanen följer den kostnadsslagsindelade resultaträkningen.

Balanskonton
Klass 1 Tillgångar
Klass 2 Eget kapital och skulder
Resultatkonton
Klass 3 Inkomster/intäkter
Klass 4 Utgifter/kostnader för varor, material och vissa köpta tjänster
Klass 5-6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader
Klass 7 Utgifter/kostnader för personal, avskrivningar mm
Klass 8 Finansiella och andra inkomster/intäkter och utgifter/kostnader samt skatte- och resultatkonton

 

Kontoplanen innehåller även klass 0 för redovisning av kompletterande information, statistik m.m. Det är information som inte klassificeras som redovisningsinformation och därför ligger utanför den formella kontoplanen. I Bokföringsboken finns ett avsnitt om användning av kontoklass 0 och exempel på nollkoder.

Kontoplanen har även en kontoklass 9 för internredovisning. Den ligger också utanför den formella kontoplanen. Det är dock vanligt att någon form av objektredovisning används i stället för kontoklass 9. Objektsredovisning innebär att företaget, utöver BAS-kontoplanens fyra siffror, kan ange siffror motsvarande ett antal objekttyper, t.ex. avdelning, produkt eller projekt.

Kontoplanens struktur

Siffrorna i kontot anger kontots ställning i BAS-kontoplanen.


6 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader — Kontoklass

62 Tele och post — Kontogrupp

6200 Tele och post — Gruppkonto

6210 Telekommunikation — Huvudkonto

6211 Fast telefoni — Underkonto


Ett konto innehåller fyra siffror. Kontots första siffra anger kontoklassen och de två första siffrorna anger kontogruppen.

Avslutas ett konto med två nollor, t.ex. 6200, är det ett gruppkonto. Det betyder ovanstående exempel att endast ett konto används för alla transaktioner som hör till kontogruppen 62 Tele och post.

Avslutas kontot med enbart en nolla är det ett huvudkonto. Det kan finnas flera huvudkonton inom en kontogrupp. Inom kontogruppen 62 finns till exempel kontona 6210, 6230 och 6250.

Ett konto som avslutas med siffrorna 1–9 är ett underkonto. För huvudkontot 6210 kan företaget t.ex. använda underkontona 6211 Fast telefoni och 6212 Mobiltelefon.

Exempel
6200 Tele och post (Klicka på bilden för att förstora den)

Konteringsinstruktioner

För att kontoplanen ska kunna användas på ett enhetligt sätt och få samma innehåll hos olika användare behöver kontona definieras. Detta är viktigt för nyckeltalsberäkningar och vid jämförelser mellan företag och mellan olika perioder. Inom företaget är det också viktigt att en affärshändelse som budgeterats på ett visst konto verkligen hamnar på detta konto när den bokförs.

Konteringsinstruktioner för BAS-kontoplanen finns i Bokföringsboken.

BAS-kontoplanens indelning i kontoklasser och kontogrupper (Klicka på bilden för att förstora den)