JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1269
Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar
1688
Fordran arbetsmarknadsförsäkringar
2811
Avräkning för factoring
2812
Avräkning för belånade kontraktsfordringar
2850
Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)
2943
Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
2951
Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsärkringar
2959
Upplupna avtalade pensionsförsäkringspremier, deklarationspost
7532
Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
7571
Arbetsmarknadsförsäkringar
7572
Arbetsmarknadsförsäkringar pensions- försäkringspremier, deklarationspost
7573
Arbetsmarknadsförsäkringar, betalda premier och avgifter
8254
Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar