JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1090
Övriga immateriella anläggningstillgångar
1098
Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar
1099
Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggnings tillgångar
1190
Övriga byggnader och mark
1191
Övriga byggnader
1193
Övrig mark
1198
Ackumulerade nedskrivningar på övriga byggnader
1199
Ackumulerade avskrivningar på övriga byggnader
1200
Maskiner och inventarier (gruppkonto)
1208
Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och inventarier
1209
Ackumulerade avskrivningar på maskiner och inventarier
1290
Övriga materiella anläggningstillgångar
1292
Djur som klassificeras som anläggningstillgång
1298
Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar
1299
Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar
1360
Lån till delägare eller när- stående, långfristig del
1368
Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)
1369
Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående, långfristig del
1384
Derivat
1388
Derivat (långfristiga fordringar)
1390
Ackumulerade nedskrivningar av värdepapper och långfristiga fordringar (ofördelad)
1400
Lager (gruppkonto)
1401
Inneliggande lager
1402
Varor på väg
1403
Konsignationslager
1404
Lager av värdepapper
1405
Lager varor VMB
1406
Nedskrivning lager varor VMB
1407
Lager varor VMB förenklad
1409
Förändring av lager
1465
Lager av varor VMB
1466
Nedskrivning av varor VMB
1467
Lager av varor VMB förenklad
1472
Exploateringsfastigheter
1490
Övriga lagertillgångar
1491
Lager av värdepapper
1492
Lager av fastigheter
1493
Djur som klassificeras som omsättningstillgång
1500
Kundfordringar (gruppkonto)
1590
Nedskrivning av kundfordringar (ofördelad)
1600
Övriga kortfristiga fordringar (gruppkonto)
1620
Upparbetad men ej fakturerad intäkt
1683
Derivat
1686
Upparbetade men ej fakturerade intäkter
1690
Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital
1700
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto)
1800
Kortfristiga placeringar (gruppkonto)
1860
Andelar i koncernföretag
1869
Nedskrivning av andelar i koncernföretag
1886
Derivat
1990
Redovisningsmedel
2084
Överkursfond (utgår 1 januari 2006)
2110
Periodiseringsfond vid 2010 års taxering
2111
Periodiseringsfond vid 2011 års taxering
2112
Periodiseringsfond vid 2012 års taxering
2113
Periodiseringsfond vid 2013 års taxering
2114
Periodiseringsfond vid 2014 års taxering
2115
Periodiseringsfond vid 2015 års taxering
2210
Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen
2211
Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen
2219
Avsättningar för övriga pensioner
2230
Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
2240
Avsättningar för uppskjutna skatter
2250
Övriga avsättningar för skatter
2251
Avsättningar för beräknad uppskjuten skatt
2380
Derivat (långfristiga skulder)
2396
Derivat
2410
Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut
2418
Kortfristig checkräkningskredit
2435
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
2450
Fakturerad men ej upparbetad intäkt
2480
Checkräkningskredit, kortfristig
2492
Växelskulder
2513
Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift
2900
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (gruppkonto)
2993
Ospecificerad skuld till leverantörer
7013
Löner till kollektivanställda under 26 år
7033
Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda)
7213
Löner till tjänstemän under 26 år
7223
Löner till företagsledare under 26 år
7233
Löner till tjänstemän och företagsledare under 26 år (utlandsanställda)
7560
Arbetsgivaravgifter under 26 år
7840
Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet
8200
Ränteintäkter från anläggningstillgångar (gruppkonto)
8300
Ränteintäkter från omsättnings tillgångar (gruppkonto)
8820
Mottagna koncernbidrag
8830
Lämnade koncernbidrag
8893
Mottagna koncernbidrag
8894
Lämnade koncernbidrag