×

Aktuellt

Väsentliga händelser efter balansdagen

När uppstår ett förhållande och när inträffar en händelse? I många fall kanske frågorna är enkla, men långt ifrån alltid. Ur ett redovisningsperspektiv har det stor betydelse att hålla ordning på detta.

Läs mer »

Kapitaltillskott i Brf – Finns det?

Det förekommer att det i årsredovisningen för en bostadsrättsförening finns en rad under bundet eget kapital som benämns ”Kapitaltillskott”. Begreppet finns inte i tillämplig normgivning (K2 eller K3) och frågan är vad som avses?

Läs mer »

Hyresrabatter i K-regelverken

Bokföringsnämnden har ett pågående projekt med översyn av K-regelverken. Förhoppningsvis kommer det att leda till att ett antal svåra frågor får en enkel och tydlig lösning i framför allt K2. Men till dess att det är klart måste frågorna hanteras på något sätt.

Läs mer »

Framtidens kontoplan

BAS har sedan ett par år tillbaka bedrivit en översyn av kontoplanen. Projektet har nu intensifierats och närmar sig ett skeende där det börjar bli aktuellt att komma ut med konkreta ändringsförslag på remiss.

Läs mer »

Rätta ett fel och samtidigt byta K-regelverk

Om ett K2-företag har tagit upp en tillgång som inte får redovisas enligt K2 och företaget väljer att byta regelverk till K3 – kan tillgången vara kvar då om den hade fått tas upp enligt K3? Den frågan har Bokföringsnämnden (BFN) nyligen besvarat i ett brevsvar.

Läs mer »

Översyn av kontoplanen

För ett par år sedan började BAS styrelse fundera över behovet av alla konton i kontoplanen. Det väckte frågor om vad som styr när ett konto ska införas, men också när de borde tas bort. Ett par olika förberedelsearbeten har pågått.

Läs mer »