Frågor och svar

Vi svarar på frågor kopplade till BAS-kontoplanen, våra publikationer och vår verksamhet. Då vi svarar på frågor kopplade till våra publikationer kan du få svar på lite mer än rena konteringsfrågor. Prova oss – det kostar inget!

Frågor vi bedömer vara av allmänt intresse publicerar vi (självklart anonymt) tillsammans med våra svar nedan på webbplatsen.

Har du en fråga kan du börja med att se om svaret finns publicerat. Om du inte hittar det är du välkommen att skicka in frågan till info@bas.se.

I kontoplanen för 2024 har BAS lagt till konto 2670 Utgående moms på försäljning inom EU, OSS. Kontot kan användas i avstämningssyfte vid OSS-redovisning av moms. Den som vill göra avstämning per land och momssats kan lägga till egna underkonton.

I samband med coronakrisen beviljar Skatteverket regelmässigt anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt. BAS-gruppen har fått frågor om hur sådana anstånd lämpligen ska bokföras.

En förutsättning för att anstånd ska beviljas är att moms- eller arbetsgivardeklaration (kontrolluppgift på individnivå) har inkommit till Skatteverket.

Skatteverket beslutar då först, i normal ordning, om att belasta skattekontot med de deklarerade beloppen.

Därefter tas beslut om anstånd, vilket innebär att anståndsbeloppet återförs till skattekontot och att en skuld motsvarande anståndsbeloppet uppstår för den bokföringsskyldige.

Vi föreslår att man bokför på följande sätt:

• Redovisad moms bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2650, d.v.s. redovisat belopp omförs till skattekontot (kont 1630) när momsdeklarationen lämnas.

• Redovisade arbetsgivaravgifter bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2730, d.v.s. redovisat belopp omförs till skattekontot (kont 1630) i slutet av månaden.

• Avdragen personalskatt bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2710, d.v.s. redovisat belopp omförs till skattekontot (konto 1630) när arbetsgivardeklaration (kontrolluppgift på individnivå) lämnas.

• Beviljade anstånd bokförs när beslut om anstånd har mottagits, med anståndsbeloppet i debet på 1630 Skattekonto, och med kreditering av ett nytt särskilt skuldkonto 2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt.

Jag har betalat premier för en privat sjukvårdsförsäkring som enligt de nya reglerna från och med den 1 juli 2018 ska beskattas som lön för anställda. Premien är på 500 kr, varav 150 kr avser företagshälsovård som inte är skattepliktig för den anställde. Hur ska detta bokföras?


Utgifterna kan bokföras på olika sätt beroende på vilket behov det finns av att hämta uppgifter från redovisningen. Det kan till exempel bero på om arbetsgivaren har ett separat löneprogram som producerar en arbetsgivardeklaration eller om deklarationen ska upprättas maskinellt genom att hämta uppgifter från den löpande bokföringen.

Ett sätt att bokföra utgifterna, oavsett hur deklarationen upprättas, är att skilja den del av utgifterna som ska beskattas som lön från den del som är en skattefri löneförmån. Det skattefria beloppet bokförs på konto 7620 Sjuk- och hälsovård och det skattepliktiga beloppet bokförs på huvudkonto 7380 Kostnader för förmåner till anställda. Finns det ett behov av att hålla isär olika utgifter för förmåner kan arbetsgivaren skapa ett nytt särskilt underkonto i huvudkontot 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner. Det är också möjligt att namnändra ett underkonto i huvudkonto 7380 om det är något underkonto som inte används.

Debet 7380 Kostnader för förmåner till anställda 350 kr
Debet 7620 Sjuk- och hälsovård 150 kr
Kredit 2440 Leverantörsskulder 500 kr

Den App som har funnits har bara varit en funktion för att få fram kontoplanen i ett mobilanpassat format. I och med att den nya webbplatsen nu är responsiv går det utmärkt att ladda ned kontoplanen från webbplatsen och läsa den i mobilen. Det finns därför för tillfället inga planer på att göra en ny App.

Ja, kontoplanen har översatts till tyska och engelska. Det är emellertid bara den engelska som finns uppdaterad och den kan du ladda ner gratis här.

Nej, det finns ingen standardkontoplan för den som redovisar moms enligt reglerna om vinstmarginalbeskattning. Däremot finns det i Bokföringsboken ett relativt omfattande fördjupningsavsnitt som behandlar reglerna om vinstmarginalbeskattning. Här finns också ett förslag på en kontoplan som kan användas samt ett flertal exempel hur denna kontoplan kan användas.

Eftersom det fortfarande är möjligt att få avdrag för enklare förtäring som inte utgör en måltid så kommer kontot att vara kvar. Se närmare om hur representation enligt de nya reglerna kan bokföras i bokföringsexempel 72-1 i Bokföringsboken.

Det är ingen skillnad. Begreppet SRU står för standardiserade räkenskapsutdrag och SRU-koder infördes när det för första gången infördes standardiserade räkenskapsutdrag i inkomstdeklarationerna. Vid denna tidpunkt var SRU-koderna tresiffriga. När dessa koder blev fyrsiffriga benämndes dessa fältkoder.

Både Skatteverket och andra använder båda begreppen, vilket tyvärr kan vara förvirrande.

Tillämpas K3 kan komponentavskrivning bli aktuellt för maskiner och inventarier. För fastigheter blir det aktuellt så gott som undantagslöst. Det finns däremot inget krav på att dela upp tillgången på olika komponenter i huvudboken. Vill man göra det går det bra att lägga upp egna konton. Men det går lika bra att räkna ut avskrivningarna i en sidoordnad bokföring, t.ex. ett anläggningsregister.

Tillämpas K2 får komponentavskrivning inte användas. Eftersom kontoplanen tar mer sikte på mindre företag och det inte är tvingande att dela upp komponenter på huvudbokskonton finns det inte med i standardkontoplanen.

Har du för övrigt observerat att det i Bokslutsboken finns ett avsnitt som beskriver effekter av komponent-, kontra enhetsavskrivning? Där finns också ett avsnitt om avskrivningar och värdeminskningsavdrag på maskiner och inventarier.


Lämnade svar ska ses som vägledning. BAS-intressenternas Förening tar därför inget ekonomiskt eller juridiskt ansvar för lämnade svar.