Framtidens kontoplan

BAS har sedan ett par år tillbaka bedrivit en översyn av kontoplanen. Projektet har nu intensifierats. Det har utsetts en projektgrupp och projektet har delats in i ett antal underprojekt. Arbetet i de olika underprojekten har kommit olika långt.

Synpunkter på den första remissen har lett till en närmare dialog med programvaruföretagen. Som ett led i dialogen har BAS bland annat haft samrådsmöten, men också bildat en arbetsgrupp där SIE-gruppen och de programvaruföretag som är medlemmar i BAS deltar.

Varför?

Skälet till översynen är att kontoplanen under ganska lång tid har tillförts konton av skäl som kanske inte alltid varit befogade. Det har lett till att det finns väldigt många konton där behovet av olika enskilda konton kan ifrågasättas. Det är också så att regler, sättet att arbeta, informationsbehovet och digitaliseringen påverkar hur kontoplanen borde vara uppbyggd. Dessa aspekter har i allt för låg omfattning påverkat kontoplanen. Det måste helt enkelt ifrågasättas om det som en gång i tiden var en logisk uppbyggnad fortfarande är det.

Hur genomförs arbetet?

Som sagt har projektet nu delats in i ett antal underprojekt. Dessa bedrivs parallellt med olika intensitet. Med stor sannolikhet kommer respektive delprojekt att remitteras var för sig, men det betyder inte att mer eller mindre omfattande ändringar i kontoplanen kommer att ske vid flera tillfällen. Ett alternativ till att ändra vid flera tillfällen är att vänta till sista delprojektet är färdigt och sedan genomföra en ”big bang” med alla ändringar på en gång. Det finns också möjligheten att ändra vid till exempel två tillfällen.

En viktig del är att den ”nya” kontoplanen verkligen tillämpas då den beslutas. BAS jobbar därför aktivt med att förbereda implementationen. Här kommer systemleverantörer att spela en stor roll. Bland annat därför har BAS bildat en arbetsgrupp där SIE-gruppen och de programvaruföretag som är medlemma i BAS deltar.

Remisser kommer löpande att presenteras på BAS webbplats.

Vad är målet?

Målet med översynen är att få en uppdaterad kontoplan som stämmer överens med de krav som ställs på affärsredovisningen på kontonivå idag. Det är inget självändamål att ändra i själva grundstrukturen, men i de fall det underlättar användningen och ger en mer rättvisande information kan den typen av förändring också genomföras. En sak som vi ser som viktig är att konton inte ska finnas ”bara för att”. Det ska finnas klara motiv till varför varje konto finns. En grund i arbetet är därför att sätta dessa parametrar.

När blir det klart?

Det finns ingen exakt tidplan för arbetet. Med anledning av de synpunkter som kommit fram i samband med den första remissen har arbetet med nödvändighet bromsats. Det behövs en bred förankring för att göra klart vad som är av intresse att det faktiskt genomförs och också för att det verkligen ska genomföras i realiteten. Ändringarna i kontoplanen får inte bli en skrivbordsprodukt som inte används i verkligheten.

Kom med synpunkter!

Som framgår ovan kommer de olika delprojekten att remitteras. Detta kommer att ligga öppet på BAS webbplats för alla att ha synpunkter på. Men det är alltid bättre att få remissversioner så klara som möjligt. Har du därför synpunkter, idéer, inspel eller liknande på hur kontoplanen bör uppdateras är du välkommen att skicka in dessa till info@bas.se.