JÄMFÖR KONTOPLANER

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1018
Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter
1028
Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.
1038
Ackumulerade nedskrivningar på patent
1048
Ackumulerade nedskrivningar på licenser
1058
Ackumulerade nedskrivningar på varumärken
1068
Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter
1078
Ackumulerade nedskrivningar på goodwill
1098
Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar
1260
Leasade tillgångar
1360
Derivat (långfristiga värdepappersinnehav)
1368
Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)
1388
Derivat (långfristiga fordringar)
1405
Lager varor VMB
1406
Nedskrivning lager varor VMB
1407
Lager varor VMB förenklad
1620
Derivat (kortfristiga fordringar)
1686
Fordran på beställare
1860
Derivat (kortfristiga placeringar)
2016
Förändring i fond för verkligt värde
2065
Förändring i fond för verkligt värde
2084
Överkursfond (utgår 1 januari 2006)
2096
Fond för verkligt värde
2097
Överkursfond
2127
Periodiseringsfond vid 2007 års taxering
2323
Vinstandelslån
2324
Kapitalandelslån
2380
Derivat (långfristiga skulder)
2511
Underskott slutlig skatt
2512
Beräknad slutlig skatt
2517
Beräknad utländsk skatt
2518
Betald F-skatt
2616
Utgående moms VMB 25 %
2626
Utgående moms VMB 12 %
2636
Utgående moms VMB 6 %
2711
Innehållen personalskatt
2718
Betald personalskatt
2730
Lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt och särskild sjukförsäkringsavgift
2733
Avräkning särskild sjukförsäkringsavgift
2738
Betalda lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt
2741
Avräkning avtalade sociala avgifter
2748
Betalda avtalade sociala avgifter
2768
Betalda semesterlöner/ersättningar
2895
Derivat (kortfristig skuld)
2921
Upplupna semesterlöner
2928
Betalda semesterlöner
2945
Beräknad upplupen särskild sjukförsäkringsavgift
3940
Orealiserad negativ värdeförändring på säkringsinstrument
3994
Försäkringsersättningar
3988
Erhållna bidrag och ersättningar för personal
3996
Erhållna reklambidrag
5998
Erhållna reklambidrag
6420
Ersättningar till revisor
6996
Betald utländsk inkomstskatt
6997
Obetald utländsk inkomstskatt
7540
Särskild sjukförsäkringsavgift
7698
Erhållna bidrag och ersättningar för personal
7836
Avskrivningar på leasade tillgångar
7940
Orealiserad positiv värdeförändring på säkringsinstrument
8223
Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)
8290
Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar
8291
Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar
8295
Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument
8320
Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar
8321
Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar
8325
Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument (oms.tillg.)
8450
Orealiserade värdeförändringar på skulder
8451
Orealiserade värdeförändringar på skulder
8452
Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument