BOKFÖRINGSBOKEN & BOKSLUTSBOKEN 2024

Förbeställ Bokföringsboken och Bokslutsboken 2024 och spara 150 kr.

Bokföringsboken

En handbok för löpande redovisning och ett viktigt komplement till BAS-kontoplanen. Innehåller detaljerade konteringsinstruktioner för alla BAS-konton.

Bokslutsboken

Bokslutsboken hjälper dig att göra rätt direkt vid bokslut enligt K2 eller K3.

Bulletinen

Nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m.

Nyckeltalen

Bättre analys och effektivare ekonomistyrning.

Bokföringsboken & Bokslutsboken 2024

Handböckerna som hjälper dig att göra rätt! Förbeställ Bokföringsboken och Bokslutsboken 2024 och spara 150 kr. Förbeställ bokpaketet här

Kontoplaner för 2023

Ladda ner kontoplaner för 2023 helt gratis! Finns både som PDF och XLS. Ladda ner kontoplaner

Prenumerera på BAS Nyhetsbrev

BAS – mer än en kontoplan

BAS-intressenternas Förening är en ideell förening vars medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter. Föreningen har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och publikationer i anslutning till denna.

false

Samarbetsavtal med Srf konsulterna

BAS tecknade 2015 ett samarbetsavtal med Srf konsulterna. Det innebär i korthet att Srf konsulterna i enlighet med BAS instruktioner ska producera sakinnehållet i BAS-produkterna. Läs mer

false

Bulletinen – BAS egen tidskrift

Följ och delta i debatten om ekonomi- och redovisningsfrågor. Bulletinen innehåller nyheter med expertkommentarer främst inom praktisk redovisning, men även beskattning m.m. Läs mer

Aktuellt

BAS svarar på Bokföringsnämndens remisser

18 oktober 2023

Bokföringsnämnden (BFN har två remisser ute avseende förändringar i K2 och K3. I en tidigare artikel tog Maria Albanese upp frågan om förtydligande av vad som ska ingå i posten Råvaror och förnödenheter i K2. Den frågan är en av de frågor BAS lyfter i sitt remissvar till BFN.

Läs mer


BAS deltar på Ekonomi & Företag

19 september 2023

Den 27-28 september går mässan Ekonomi & Företag av stapeln på Kistamässan. BAS-intressenternas Förening finns på plats i Srf konsulternas monter. Besök oss gärna!

Läs mer


BAS svarar på Bokföringsnämndens remiss

19 september 2023

Bokföringsnämnden (BFN) har remitterat ett förslag på ändringar i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) och vägledning om årsredovisning i mindre företag (K2) samt Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) och vägledning om årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Läs mer


Gå till nyhetsarkivet

Vanliga frågor och svar

Nej. BAS har diskuterat frågan och kommit fram till att det inte är lämpligt att lösa den frågan på kontonivå. Det är närmast en fråga för programvaruföretagen.

Nej. I och med att det finns olika gränsvärden och viss valfrihet i systemet kan BAS inte rekommendera något särskilt sätt att redovisa.

I samband med coronakrisen beviljar Skatteverket regelmässigt anstånd med betalning av moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt. BAS-gruppen har fått frågor om hur sådana anstånd lämpligen ska bokföras.

En förutsättning för att anstånd ska beviljas är att moms- eller arbetsgivardeklaration (kontrolluppgift på individnivå) har inkommit till Skatteverket.

Skatteverket beslutar då först, i normal ordning, om att belasta skattekontot med de deklarerade beloppen.

Därefter tas beslut om anstånd, vilket innebär att anståndsbeloppet återförs till skattekontot och att en skuld motsvarande anståndsbeloppet uppstår för den bokföringsskyldige.

Vi föreslår att man bokför på följande sätt:

• Redovisad moms bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2650, d.v.s. redovisat belopp omförs till skattekontot (kont 1630) när momsdeklarationen lämnas.

• Redovisade arbetsgivaravgifter bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2730, d.v.s. redovisat belopp omförs till skattekontot (kont 1630) i slutet av månaden.

• Avdragen personalskatt bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2710, d.v.s. redovisat belopp omförs till skattekontot (konto 1630) när arbetsgivardeklaration (kontrolluppgift på individnivå) lämnas.

• Beviljade anstånd bokförs när beslut om anstånd har mottagits, med anståndsbeloppet i debet på 1630 Skattekonto, och med kreditering av ett nytt särskilt skuldkonto 2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt.

Det är ingen skillnad. Begreppet SRU står för standardiserade räkenskapsutdrag och SRU-koder infördes när det för första gången infördes standardiserade räkenskapsutdrag i inkomstdeklarationerna. Vid denna tidpunkt var SRU-koderna tresiffriga. När dessa koder blev fyrsiffriga benämndes dessa fältkoder.

Både Skatteverket och andra använder båda begreppen, vilket tyvärr kan vara förvirrande.

Nej, det finns ingen standardkontoplan för den som redovisar moms enligt reglerna om vinstmarginalbeskattning. Däremot finns det i Bokföringsboken ett relativt omfattande fördjupningsavsnitt som behandlar reglerna on vinstmarginalbeskattning. Här finns också ett förslag på en kontoplan som kan användas samt ett flertal exempel hur denna kontoplan kan användas.