Jämför kontoplaner

Här kan du se förändringar i kontotabell och konteringsinstruktioner jämfört med föregående år. Bläddra i menyn för att jämföra andra årtal.

1518
Ej reskontraförda kundfordringar
1790
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2125
Periodiseringsfond 2025
2126
Periodiseringsfond 2016
2135
Periodiseringsfond 2025-2
2136
Periodiseringsfond 2016-2
2448
Ej reskontraförda leverantörsskulder
2670
Utgående moms på försäljning inom EU, OSS
2995
Ej ankomna leverantörsfakturor

Komplement till kontoplanen. För att du ska kunna arbeta effektivare och känna dig säker på att du gör rätt direkt, både löpande och vid bokslut rekommenderar vi BAS stödmaterial – Bokföringsboken och Bokslutsboken.