BAS-organisationen

BAS-intressenternas Förening är en ideell förening som har till ändamål att förvalta och utveckla BAS-kontoplanen och produkter i anslutning till denna.

Föreningens medlemmar företräder branschorganisationer, intresseföreningar och statliga myndigheter.

BAS verksamhet bedrivs genom det helägda dotterbolaget BAS-kontogruppen i Stockholm AB.

BAS tecknade i augusti 2015 ett samarbetsavtal med Srf konsulterna. Samarbetet med dem innebär i korthet att de i enlighet med BAS instruktioner ska producera sakinnehållet i BAS-produkterna, samt i samarbete med ett förlag mångfaldiga, marknadsföra och distribuera BAS-produkterna. BAS är dock även fortsättningsvis ägare till samtliga immateriella rättigheter och ansvarig för innehåll, inriktning och kvalité hos BAS-produkterna. Dessutom ansvarar Srf konsulterna sedan 2016 för administration av BAS-intressenternas Förening och BAS-kontogruppen i Stockholm AB.

Verksamheten omfattar underhåll, revidering och förbättring av BAS-kontoplanen och relaterade publikationer, liksom andra aktiviteter som är av betydelse för användningen av BAS-kontoplanen.