Personuppgifter hos BAS

Med BAS avses såväl BAS-intressenternas Förening (802410-2025) som BASkontogruppen i Stockholm AB (556082-5191).

EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR) tillämpas vid behandling av personuppgifter.

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är levande.  Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en enskild person. Det kan vara en ensam uppgift, t.ex. personnummer, eller flera uppgifter som tillsammans identifierar en person, t.ex. förnamn och bostadsadress.

Behandling av personuppgifter är varje form av användning av personuppgifter, t.ex. insamling, registrering och lagring.

BAS är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som görs i BAS verksamhet.

I BAS verksamhet förekommer personuppgifter i vårt medlemsregister och i vår e-posthantering.

BAS har medlemmar i form av organisationer/myndigheter/bolag.  I vårt medlemsregister finns uppgift om namn, telefonnummer, mejladress och adress till den person som är kontaktperson för en medlem. Vi samlar endast på oss information som givits till oss från respektive medlem.

Vid kontakt med BAS via e-post behandlar vi namn när e-postadressen innehåller ett namn. I de fall själva mejlet innehåller information om personer kommer BAS att arkivera uppgiften så länge det finns skäl att spara mejlet. Förutom direkta mejl till BAS har BAS också ett register innehållandes e-postadresser till alla som tecknat sig för vårt nyhetsbrev.  Vi samlar inte på oss några andra uppgifter, eller kompletterar uppgifterna, förutom det som lämnats till BAS.

På bas.se används kakor. Mer information om de kakor som används på bas.se finns på sidan Om kakor.

BAS information om kakor

Den e-postadress som du har anmält för att få BAS nyhetsbrev sparar vi så länge som prenumerationen pågår och raderar när du gjort avanmälan.

Uppgifterna i medlemsregistret sparas för de som är kontaktpersoner hos en medlem så länge organisationen/myndigheten/bolaget är medlem, eller tills de anmäler en annan kontaktperson.

BAS delar personuppgifterna med personuppgiftsbiträden. BAS administration sköts av Srf konsulterna. För att Srf konsulterna ska kunna fullgöra sitt uppdrag gentemot BAS måste de hantera de personuppgifter som BAS innehar. BAS webbplats driftas av Tankbar som också behöver tillgång till vissa av BAS personuppgifter för att kunna utföra sitt uppdrag. För utskick av BAS nyhetsbrev används Mailchimp som behöver tillgång till registret med mejladresser för att kunna utföra tjänsten. Med samtliga parter finns personuppgiftsbiträdesavtal.

Du har rätt att få veta om BAS behandlar personuppgifter som rör dig. Kontaktuppgifter till BAS hittar du längre ner.

Integritetsskyddsmyndigheten, IMY är tillsynsmyndighet och det är dit du vänder dig om du har klagomål som rör behandling av personuppgifter.

Information om GDPR och dina rättigheter finns på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Kontaktuppgifter
BAS Kontogruppen i Stockholm AB (BAS)
E-post: info@bas.se
Postadress
Drottninggatan 89
113 60 Stockholm