Sammanställning över remissvar

BAS har gjort en sammanställning över remissvaren på den första delremissen avseende översynen av kontoplanen. Sammanfattningsvis menar remissinstanserna att det är bra med en översyn men att  BAS bör vara varsam med att ta bort för många konton. Här kan du ta del av sammanställningen.