Vad händer när säljaren inte har F-skatt?  

Artikel från Bulletinen nummer 2 2024. Text: Therese Allard, skattejurist och Claes Eriksson, redovisningsexpert, Srf konsulterna

Det är möjligt för en säljare att sälja tjänster utan att inneha F-skatt däremot blir det mer administrativt arbete för köparen. Köparen av tjänsten kommer att bli skyldig att göra skatteavdrag och i vissa fall ska köparen även betala arbetsgivaravgifter. I den här artikeln går vi igenom vad som gäller om säljaren saknar F-skatt och hur man ska bokföra det hos köparen respektive säljaren.  

Kontrollera att leverantör har F-skatt 

Ett företag som har F-skatt betalar själv sin preliminärskatt och sociala avgifter. Det innebär att köparen inte behöver betala arbetsgivaravgifter eller dra preliminärskatt på utbetald ersättning. Många företag anlitar därför bara uppdragstagare som är godkända för F-skatt eftersom det blir mindre administrativt arbete då.  

F-skatten är ett bevis på att företaget sköter sig. Att ett företag kan visa upp eller åberopa sin F-skatt är därför viktigt för köparen av tjänster från andra företag.  

Eftersom företag av olika anledningar kan bli av med sin F-skatt är det viktigt att köparen regelbundet kontrollerar att leverantörerna är godkända för F-skatt. Det gäller både om det är en ny leverantör eller en leverantör som företaget har haft en relation med under en längre tid.  

Man kan enkelt kontrollera sina leverantörers F-skatt hos Skatteverket. Det gör man med hjälp av e-tjänsten Hämta företagsinformation. Här kan man se om företaget är godkänt för F-skatt, registrerat för moms och som arbetsgivare. Man kan också se om företaget har uppgifter om beslutade arbetsgivaravgifter de tre senaste månaderna. 

Vad ska köparen göra om säljare inte har F-skatt? 

Om säljaren inte har angivit F-skatt på fakturan eller när anbudet lämnades kan köpare behöva göra ett skatteavdrag och i vissa fall även betala arbetsgivaravgifter. Eftersom köparen är skyldig att göra skatteavdrag från den utbetalade ersättningen för arbete ska denne lämna en arbetsgivardeklaration. Köparen kan annars bli ansvarig för skatterna om säljaren inte betalar in sina skatter.  

Om fakturan inte innehåller upplysning om att säljaren har F-skatt, behöver man tänka på följande beroende på om säljaren är en enskild näringsidkare eller juridisk person: 

Om säljare av tjänsten är en enskild näringsidkare som inte har F-skatt ska köparen dra 30 procent från ersättningen för arbetet exklusive moms. Säljarens kostnader för material och dylikt ska inte ingå i underlaget för skatteavdrag. En förutsättning är dock att kostnaderna och momsen har specificerats särskilt på fakturan från näringsidkaren. Köparen ska även betala in arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaravgifter och avdragen skatt ska redovisas på arbetsgivardeklarationen. Förenklat kan man säga att köparen blir arbetsgivare i förhållande till säljaren.

I köparens bokföring är det möjligt att redovisa den fulla kostnaden som lön, men den kan också redovisas som inköp av den tjänst det är. Detta även om avdragen skatt redovisas i kredit på konto 2710 Personalens källskatt, för att sedan föras om till köparens skattekonto där betalning av skatten ska bokföras. Köparen ska dessutom bokföra de arbetsgivaravgifter som denne är skyldig att betala. De bokförs på sedvanligt sätt normalt i debet på konto 7510 Arbetsgivaravgifter 31,42 % i kredit först på konto 2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt för att sedan föras om och betalas via skattekontot. Det går också att lägga upp ett eget underkonto till 2730 om köparen vill särskilja kostnaden från den arbetsgivaravgift som betalas för egen personal.  

Om säljaren av tjänsten är en juridisk person som inte har F-skatt ska köparen dra 30 procent från ersättningen för arbetet exklusive moms. Säljarens kostnader för material och dylikt ska inte ingå i underlaget för skatteavdrag. Skatteavdraget ska bara göras på ersättning för arbete. En förutsättning är dock att kostnaderna och momsen har specificerats särskilt på fakturan från säljaren. Köparen ska inte betala arbetsgivaravgifter eller särskild löneskatt för ersättningar för arbete när säljaren är en juridisk person. Den avdragna skatten för den juridiska personen ska redovisas på arbetsgivardeklarationen. 

I köparens bokföring får kostnaden redovisas som inköp av den tjänst det är. Den avdragna skatten är inte kopplad till lön till någon privatperson. Den kommer att tillgodoräknas säljaren som preliminärt inbetald skatt. Köparen kan redovisa den dragna skatten direkt som skuld på skattekontot. Eftersom köparen inte ska betala några arbetsgivaravgifter eller någon särskild löneskatt blir det inget att bokföra där.  

Kort om säljarens redovisning 

Artikeln riktar sig till köpare som anlitar säljare som inte har F-skatt. Men det kan vara bra att veta vad som gäller för säljaren. Säljaren kommer att redovisa den fulla intäkten och den skatt som köparen innehåller redovisas som preliminärt inbetald skatt. För en säljare som är enskild näringsidkare innebär det en redovisning mot eget kapital och för en säljare som är juridisk person innebär det en redovisning i debet på till exempel konto 2510 Skatteskulder. För säljaren blir det avsevärt mindre att göra än för köparen.