BAS svarar på Bokföringsnämndens remisser

Artikel från Bulletinen nummer 3 2023

Bokföringsnämnden (BFN har två remisser ute avseende förändringar i K2 och K3. I förra numret av Bulletinen skrev Maria Albanese om huruvida förslagen i remisserna kan komma att påverka BAS-kontoplanen. Hon tog då upp frågan om förtydligande av vad som ska ingå i posten Råvaror och förnödenheter i K2. Den frågan är en av de frågor BAS lyfter i sitt remissvar till BFN.

Text: Claes Eriksson

BAS var inte en av de remissinstanser BFN valt att ställa remissen till. Det är på sitt sätt förståeligt då BAS är en stödfunktion och i grunden inte har några synpunkter på hur lagstiftning och normering utformas. Nu valde ändå BAS att titta på BFN:s remisser och konstaterade då att det fanns skäl att delge BFN några kommentarer. Det är tre olika områden där BAS framför kommentarer.

Råvaror och förnödenheter

Redan idag finns det en brist i kontoplanen vad gäller kontoklass fyra. Samma konto kan där styra till olika poster i resultaträkningen. Det beror på om det är ett handelsföretag eller ett företag som tillverkar varor eller tjänster. BAS hade därför redan tidigare tittat på att göra förändringar i kontoklass fyra, men valde att avvakta till BFN:s ändringar i K-regelverken var beslutade.

I förra numret av Bulletinen beskrev Maria Albanese kort vad den föreslagna ändringen (förtydligandet) i K2 innebar. Jag fördjupar mig därför inte i det nu.

I den bilaga som medföljer K2-remissen anges bland annat att nuvarande regler i K2 innebär en skillnad mot en tillämpning av K3 och FAR:s RedR 1. Som motivering för ändringen i K2 anför BFN att det inte ska vara någon skillnad mellan regelverken.

BAS stödjer i sitt remissvar att det inte ska vara någon skillnad mellan regelverken. Det leder till en konsekvent rapportering och underlättar också för företag vid byte av regelverk. BAS menar däremot att K3 kan tolkas på annat sätt än vad som nu skrivs in i K2. Eftersträvas likhet mellan regelverken så långt som möjligt i denna fråga bör K3 kompletteras med skrivningar om vad som ska ingå i posten Råvaror och förnödenheter.

Vad gäller själva förtydligandena som föreslås i K2 har BAS inga detaljsynpunkter. BAS framför däremot i sitt remissvar att det är positivt att BFN kommer med förtydliganden i denna fråga. BAS kommer däremot fortsatt att avvakta med ändringar i kontoplanen till dess att beslut har fattats.

Kommer det då att leda till några konkreta förändringar i kontoplanen? Jag kan bara spekulera, men jag tror det. Som jag skrivit ovan finns, oaktat BFN:s remiss, ett problem att lösa. Om BFN:s remiss blir verklighet förtydligas att till exempel drivmedel i ett åkeri eller taxiföretag ska redovisas i posten Råvaror och förnödenheter och inte i posten Övriga externa kostnader. Många anser att det ska vara så redan idag, medan andra har läst K2 på ett annat sätt.

Oavsett vad som är rätt idag blir det tydliggjort när BFN fattat beslut. BAS kan då ta med klargörandet och fundera över hur kontoklass fyra bäst anpassas. Det kommer att behövas göras en anpassning av kontona, men personligen tror jag att en minst lika viktig del är att vara tydlig i stödlitteraturen. Företagen behöver förstå när något är Råvaror och förnödenheter, Handelsvaror eller Övriga externa kostnader. Det löser man inte genom bara namn på konton.

Förtydligandet gällande Maskiner och andra tekniska anläggningar samt Inventarier, verktyg och installationer

BFN föreslår ett förtydligande avseende vad som ska ingå i de olika posterna Maskiner och andra tekniska anläggningar samt Inventarier, verktyg och installationer. Jag har sett många exempel där materiella anläggningstillgångar redovisas i posten Maskiner och inventarier. Först kan då konstateras att det är fel utifrån hur K2 är utformat. I K2 är Maskiner och andra tekniska anläggningar en post medan Inventarier, verktyg och installationer är en annan. Enligt regelverket får de inte slås samman.

I vilken av posterna ska då till exempel en bil redovisas? Svaret är att det beror på vad bilen används till. Är det en taxibil, begravningsbil eller körskolebil används bilen direkt i verksamheten. Den ska då klassificeras som Maskiner och andra tekniska anläggningar. Är det däremot fråga om den verkställande direktörens förmånsbil ska den redovisas i posten Inventarier, verktyg och installationer.

BAS-kontoplanen har tyvärr inte heller här varit ett perfekt stöd. I samband med den pågående översynen försöker BAS förbättra stödet vad gäller att få det rätt klassificerat i balansräkningen. En långt inarbetad praxis gör det däremot svårt att ändra i praktiken.

BAS föreslår därför i remissvaret en lösning där det i K2 blir tillåtet att slå ihop de nämnda posterna. Det torde vara en möjlig lösning enligt årsredovisningslagen. Som jag uppfattar det är det till och möjligt idag, men bara om K3 tillämpas.

Det kan däremot noteras att även om dessa poster får slås samman i en balansräkning i K2 kan det fortfarande behövas olika konton för att skilja dem åt. Detta då det ur statistikhänseende är av vikt att särskilja vissa transportmedel med mera, oavsett vilken post de redovisas i balansräkningen. Som jag ser det blir det en fråga för BAS hur långt man ska gå vad gäller konton för att kunna få rätt i statistikrapporteringen.

Färdiga varor och handelsvaror

BAS noterar i sitt remissvar att K2 idag kräver att förändring av handelsvaror samt förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning redovisas på särskilda rader i resultaträkningen. Detta trots att det inte är ett krav i årsredovisningslagen.

I balansräkningen i K2 redovisas däremot färdiga varor och handelsvaror i en och samma post. I BAS-kontoplanen finns olika konton för Färdiga varor samt Handelsvaror. En anledning till att det finns olika konton trots att det redovisas i samma post i årsredovisningen är att vid statistikrapportering ska skillnad göras mellan Färdiga varor och Handelsvaror.

Det är troligt att det kommer att bli obligatoriskt att lämna in årsredovisningarna digitalt. En tanke i de pågående digitala projekten är att det ska underlätta för företagen genom att myndigheter ska kunna ta del av redan inlämnad information, alternativt att bolagen inte ska behöva sortera informationen på olika sätt beroende på vart den ska rapporteras. I den digitala rapporteringen är det troligt att rapporteringen av årsredovisningen kommer att utgöra en grund även för annan rapportering. Om Färdiga varor och handelsvaror är en post i balansräkningen medan det vid statistikrapporteringen är krav på att skilja mellan dessa poster kan inte årsredovisningen användas vid statistikrapporteringen.

För att underlätta den framtida digitala rapporteringen föreslår BAS att BFN överväger att dela upp färdiga varor och handelsvaror på två poster i balansräkningen. I BAS-kontoplanen finns som sagt redan idag den möjligheten.


Claes Eriksson är redovisningsexpert hos Srf konsulterna.