Kommer föreslagna ändringar i K2- och K3-regelverken påverka BAS-kontoplanen?

Artikel från Bulletinen nummer 2 2023

Bokföringsnämnden (BFN) har under ett par år arbetat med en större översyn av K2- och K3-regelverken. I mars skickades föreslag på ändringar ut på remiss. Det är ett omfattande material och därför har remissinstanserna fått ganska lång tid på sig. Svaren ska lämnas i början av oktober. BFN föreslår att ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som inleds närmast efter 31 december 2024.

Förslagen innehåller både förtydliganden och nya regler. En fråga som diskuterats mycket är om alla mindre företag ska få tillämpa K2. Utgångspunkten är att K2 är ett förenklingsregelverk skrivet för företag med enklare förhållanden. Nu föreslås nya regler som innebär att alla bostadsrättsföreningar och alla företag som har en eller flera utländska filialer alltid ska tillämpa K3.

BFN föreslår också en ny punkt där det till exempel anges att företag som har stora uppskjutna skatteposter eller byggnader som huvudsaklig tillgång med betydande komponenter med olika nyttjandeperiod inte längre ska få tillämpa K2. De allra minsta företagen (samma gräns som krav för revision) ska däremot inte behöva fundera på detta utan ska alltid kunna tillämpa K2. Om förslagen genomförs kommer det innebära att många mindre företag inte längre kan tillämpa K2 utan blir hänvisade till K3.

Remisserna innehåller också många olika förslag till ändringar och nya regler i de olika kapitlen. Under de år som K2 och K3 tillämpats har BFN fått många frågor kring reglerna och regelverken har nu förtydligats för att besvara många av dem. Bland annat kan nämnas vad som får ingå i posten Råvaror och förnödenheter i K2, vad som ska gälla vid inkråmsförvärv och hur tilläggsköpeskillingar ska redovisas.

När det gäller vad som får ingå i posten Råvaror och förnödenheter är det en fråga som kan komma att påverka utformningen av BAS-kontoplanen. I schemat för resultaträkningen i punkt 4.4 i K2 anges nu att i posten Råvaror och förnödenheter ska rörliga kostnader som direkt kan hänföras till tillverkningen av en specifik vara eller utförandet av en specifik tjänst redovisas. Det gäller dock inte kostnader för personal och avskrivningar.

Som exempel på rörliga kostnader i ett transportföretag anger BFN kostnader för drivmedel och reparation av fordon och som exempel på rörliga kostnader i ett fastighetsföretag anges kostnader för förbrukning av el och vatten. Fasta kostnader får däremot inte ingå i posten vilket innebär att fasta direkta kostnader såsom fordonsförsäkringar och fastighetsförsäkringar inte får ingå.

Förslaget på ändringar av innehållet i posten Råvaror och förnödenheter kan komma att påverka utformningen av BAS-kontoplanen. I BAS översynsprojekt Framtidens kontoplan utgör kontoklass 4 ett delprojekt. I samband med att de kontona ses över är det också naturligt att se över på vilket sätt kontoplanen ska ändras för att ge användaren stöd för den eventuellt ändrade normgivningen.


Maria Albanese är redovisningsexpert hos Srf konsulterna.