Väsentliga händelser efter balansdagen

När uppstår ett förhållande och när inträffar en händelse? I många fall kanske frågorna är enkla, men långt ifrån alltid. Ur ett redovisningsperspektiv har det stor betydelse att hålla ordning på detta.

Text: Claes Eriksson

Både i K2 och K3 finns regler för händelser efter balansdagen. Skrivningarna skiljer sig åt mellan regelverken och det kan leda till en mindre skillnad i en del fall, men principen är densamma. En händelse som inträffar efter balansdagen ska påverka balans- och resultaträkningen om den bekräftar förhållanden som förelåg på balansdagen. Om händelsen i stället indikerar eller bekräftar ett förhållande som uppstått efter balansdagen ska det upplysas om effekten av händelsen i not.

Både coronapandemin och kriget i Ukraina har väckt många frågor kring detta. Även om spridningen av corona fortfarande inte är oväsentlig påverkar den inte företagen i samma omfattning. Kriget i Ukraina inleddes i februari 2022 och påverkar såklart människor och företag på många sätt. Min bedömning är däremot att kriget inte kommer att leda till någon förändring av redovisningen per balansdagen 2022-12-31 med anledning av reglerna om händelser efter balansdagen. Det ska däremot inte uteslutas.

Men det inträffar alltid händelser efter balansdagen som det är värt att fundera över. Om till exempel en aktie går ner väsentligt i värde, ska bokslutet värderas om då? Om det konstateras en förlust på en fordran ska den värderas om per balansdagen? Om priserna stiger kraftigt och det påverkar efterfrågan på våra varor varför ekonomisk inkurans uppstår, ska lagret värderas om per balansdagen?

Svaret på frågorna ovan är att man måste kunna skilja ut vad som är själva händelsen och om den bekräftar ett förhållande som förelåg per balansdagen eller inte. Till exempel i fallet med fordran, fanns det indikation på balansdagen om att förlusten skulle kunna uppstå? Eller kom förlusten som en blixt från klar himmel? Det blir olika redovisning i bokslut och årsredovisning beroende på vilket.

BAS har i Bokslutsboken 2022 med ett avsnitt om vad man ska tänka på i årsredovisningen med anledning av coronapandemin. BAS har bedömt att det avsnittet är överspelat, men inte frågan om händelser efter balansdagen i sig. Till Bokslutsboken 2023 kommer därför BAS presentera ett avsnitt som generellt talar om hur man ska tänka och redovisa händelser efter balansdagen.


Claes Eriksson arbetar som redovisningsexpert hos Srf konsulterna. Claes är bland annat ledamot i Bokföringsnämnden, BAS styrelse och Srf konsulternas redovisningsgrupp.