Översyn av kontoplanen

Artikel från Bulletinen nummer 3 2021

För ett par år sedan började BAS styrelse fundera över behovet av alla konton i kontoplanen. Det väckte frågor om vad som styr när ett konto ska införas, men också när de borde tas bort. Ett par olika förberedelsearbeten har pågått. Bland annat fick BAS in ett antal uppsatser om hur kontoplanen används. Det har också skrivits ett antal artiklar i Bulletinen om behovet av översyn och möjliga alternativ.

Text: Claes Eriksson

Det initiala arbetet har också lett till en insikt att det är viktigt att få med programvaruföretagen i en översyn av kontoplanen. En sak som BAS lärt sig är att många företag i samband med årsskifte bara ”för över” föregående års kontoplan utan att fundera över om den ändrats. Det riskerar medföra att konton som inte längre finns, eller som har fått en ändrad innebörd, används på ett sätt så som det inte är tänkt enligt BAS-konceptet. Men framför allt riskerar företaget att missa nya konton som kan vara väsentliga för att hamna rätt i årsredovisning och inkomstdeklaration.

Parallellt med att bearbeta programvaruföretagen har BAS nu också intensifierat arbetet med den totala översynen av kontoplanen. Arbetet har delats in i ett antal underprojekt till vilka BAS delvis har anlitat extern expertis. Deras uppgift är att se över delområdet och komma med förslag på hur den framtida kontoplanen bör se ut just där. Det blir sedan upp till BAS projektgrupp och styrelse att fundera över den slutliga produkten.

Vilka parametrar styr arbetet?

I arbetet är vissa parametrar givna. Något som ingår i BAS-konceptet och som inte ska ändras är att användarna ska få hjälp med att hamna rätt i balans- och resultaträkning i årsbokslut och årsredovisning. Kontoplanen ska också ge möjligheter att hantera momsredovisning, styra poster rätt i inkomstdeklarationen och skapa underlag för den statistikinlämning som företagen är skyldiga att lämna. En fråga är däremot om det går att lösa allt detta fullt ut med hjälp av konton?

Utöver de givna parametrarna kan man fundera över i vilken omfattning kontona ska hjälpa till att få fram noter till årsredovisningen, hjälp med punktskatteredovisning, underlag för lönerapportering och internredovisning. När man pratar om dessa frågor kommer man också in på kontoplanens struktur. Räcker det t.ex. med fyrställiga kontonummer? I vilken omfattning ska underkonton vara låsta?

Något som påverkar arbetet är också den verklighet som är ständigt rörlig. Ett exempel är såklart ändringar som sker i lagstiftning. Hur ska BAS t.ex. förhålla sig till nya OSS-redovisningen? Det ska rapporteras moms per land som företaget säljer varor och tjänster till, men det är knappast rimligt att BAS har ett konto per land i kontoplanen. En annan fråga gäller indelningen i kontoklass sju vad gäller personalkostnader. Idag har många företag lönesystem från vilka uppgifter för rapportering kan hämtas. Det finns kanske inte längre samma behov av många specificerade konton i kontoklassen. Dessutom kan man fundera över behovet av att skilja på arbetare och tjänstemän i redovisningen.

Hur drivs projektet vidare?

Ovan nämnda frågor och många andra kommer nu att belysas via arbetet i de olika delprojekten. Målsättningen är att delprojekten ska vara genomförda senast 2022. Förhoppningsvis kan reella anpassningar delvis också beslutas och genomföras under 2022. På det sättet hoppas vi kunna ha en modernare kontoplan i bruk 2023.

Som sagt drivs översynen i olika delprojekt. BAS har en projektgrupp som ska hålla ordning på och fortlöpande följa arbetet i delprojekten. Målsättningen är att först och främst komma fram till vilka konton som ska finnas och hur de ska struktureras. Beroende på hur stora förändringar som föreslås kommer det att påverka stödlitteraturen. Översyn av böckerna är tänkt att komma i steg två, men i en del fall kan det vara nödvändigt att driva det arbetet parallellt.

De delprojekt som finns initialt är:

• Anläggningstillgångar
• Kontoklasserna tre och fyra
• Konton för personalkostnader i kontoklass sju
• Hur ska olika associationsformer stödjas av kontoplanen

Dessutom sker en genomgång av övriga konton i kontoklasserna fem och sex.

Har du idéer eller input som du vill skicka med i arbetet? Det enklaste är om du mejlar in dessa till BAS.


Claes Eriksson arbetar som redovisningsexpert hos Srf konsulterna. Claes är ledamot i BAS styrelse och en av de utsedda projektledarna för översynen av kontoplanen.