Utdelning och koncernbidrag i kombination med coronastöd

Artikel från Bulletinen nummer 2 2021

Nu är det slutspurt för de som upprättar årsredovisningar med bokslutsmånad december och de med april har påbörjat ”säsongen”. I samband med det planeras för koncernbidrag och utdelningar. I normala fall har man skattereglerna att förhålla sig till. I år tillkommer en faktor för de som erhållit omställnings- eller korttidsstöd med anledning av coronapandemin. Riskerar bolagen att bli av med stöden om utdelning föreslås och/eller koncernbidrag skickas?

Text: Claes Eriksson

I oro över att ägare ska sko sig på statliga bidrag har spärrar införts för möjligheterna att genomföra utdelning och lämna koncernbidrag. Personligen har jag oerhört svårt att förstå logiken bakom alla regler och tolkningar som myndigheterna gör. Jag tänker därför inte ge mig på att försöka förklara logiken i reglerna eller hur de tolkas av myndigheterna, där bara konstaterar jag fakta. Det är viktigt att förstå hur spärrarna fungerar för att komma fram till vilken som är den tidigaste tidpunkten då utdelning kan beslutas och utbetalas samt när koncernbidrag kan skickas utan att riskera att bli av med eller nekas omställnings- samt korttidsstöd. Det är vad jag ska försöka förklara.

Omställningsstödet

Vad gäller omställningsstödet går det alltid att skicka koncernbidrag.

Utdelning kan däremot inte beslutas eller utbetalas under vissa perioder. Det är lite olika perioder beroende på för vilken/vilka månader en stödmottagare fått stöd. I skrivande stund gäller följande:

Period för vilken stöd har erhållits Period då utdelning inte kan utbetalas eller beslutas
Mars – April 2020 Mars 2020 – Juni 2021
Maj – Juli 2020 April 2020 – Juni 2021
Augusti 2020 – April 2021 April 2020 – Oktober 2021

 

Att förklara för ett bolag varför de inte kan få omställningsstöd för mars – april 2021 för att de har lämnat en utdelning i maj 2020 ger jag mig som sagt inte på. Jag bara konstaterar att så är fallet. Jag konstaterar också att ”utdelningsförbudet” även gäller ett stödmottagande bolags moderbolag.

Jag noterar också att i skrivande stund är det aviserat om förlängt omställningsstöd under perioden juli – september 2021. Eftersom jag nu inte vet exakt hur de reglerna kommer att se ut är de inte med i denna artikel.

Korttidsstöd och utdelning

Det är skillnad på reglerna beroende på om korttidsstödet är sökt under 2020 och då avsåg någon eller några av månaderna mars – december 2020 (gamla reglerna) eller om stödet är sökt (eller ska sökas) under 2021 och då avser någon av månaderna i perioden december 2020 – juni 2021 (nya reglerna).

För de nya reglerna har det införts ett tydligt förbud mot utdelningar under en period om två månader före stödperioden fram till och med sex månader efter stödperioden. Detta ”utdelningsförbud” gäller även ett stödmottagande bolags moderbolag. Även här noterar jag en aviserad förlängning till september 2021. Med stor sannolikhet kommer utdelningsspärren se lika ut för de tillkommande månaderna juli – september.

När de gäller de gamla reglerna finns ingen sådan tydlig skrivning i lagtext eller förordning. Det finns däremot en skrivning i lagen som anger att företagen måste befinna sig i en allvarlig ekonomisk situation för att vara berättigade till stödet. Tillväxtverket har ganska sent (november 2020) kommit fram till att det kravet bland annat innebär att utdelning inte får lämnas två månader före fram till och med sex månader efter stödperioden.

Man kan absolut diskutera Tillväxtverkets tolkning. Enligt min uppfattning kan det finnas goda skäl att överklaga avslag på stödet i de fall bolaget tog en utdelning under 2020 och Tillväxtverket har avslagit ansökan eller nu kräver återbetalning. Jag tänker däremot inte argumentera för det i denna artikel. Nu konstaterar jag att Tillväxtverket gör denna tolkning och frågan blir då när utdelning tidigast kan beslutas och utbetalas utan att riskera att förlora stödet enligt de gamla reglerna. Svaret på den frågan är att det beror på när stödperioden slutar. Var till exempel oktober 2020 den sista månaden ett bolag sökte korttidsstöd för kommer utdelning att gå att besluta i maj 2021 eller senare.

Mer att observera avseende de gamla reglerna

Vad gäller de gamla reglerna kan noteras att en utdelning från ett stödmottagande bolags moderbolag inte påverkar rätten att behålla stödet.

Det kan också vara bra att tänka på att reglerna inte är tydliga vad gäller utdelning här. Det är Tillväxtverket som tolkat när bolagen befinner sig i en allvarlig ekonomisk situation. I deras tolkningar skriver de inget om föreslagen utdelning. Men man ska inte garantera att Tillväxtverket inte skulle se det som en indikation på att bolaget inte befinner sig i allvarlig ekonomisk kris. Det kan därför vara bra att inte föreslå utdelningar i årsredovisningarna.

Korttidsstöd och koncernbidrag

Tillväxtverkets tolkning är att det i princip inte är tillåtet att skicka koncernbidrag om stöd enligt de gamla reglerna ska få behållas. Här anger Tillväxtverket att de granskar bokslut upp till och med sex månader efter det att stödperioden har avslutats. Det blir alltså bokslutsdagen som är avgörande.

Återigen ger jag mig inte in i logiken kring reglerna. Jag menar att även detta kan ifrågasättas, men det finns inget skäl att utmana Tillväxtverkets tolkning.

Vad gäller stöd enligt de nya reglerna går det bra att skicka koncernbidrag.

Hjälp!

Ja, det är inte helt lätt att sätta sig in i alla regler kring detta. På Srf konsulternas särskilda webbplats för frågor om corona finns en kort film där jag försöker förklara reglerna lite mer utförligt. Där finns också en mall som kan användas för att få svar på när utdelning tidigast kan beslutas och utbetalas samt koncernbidrag skickas utan att riskera att förlora de olika stöden. Det ska sägas att både filmen och mallen bygger på att stödmottagaren uppfyller alla andra materiella villkor för att få stödet. Man får bara svar på vilken som är den tidigaste tidpunkten bolaget kan (eller kunde) lämna eller betala utdelning samt skicka koncernbidrag.


Claes Eriksson är redovisningsexpert hos Srf konsulterna. Claes är bland annat ledamot i Bokföringsnämnden, BAS styrelse och Srf konsulternas redovisningsgrupp.