Svar på Bokföringsnämndens förfrågan om utvärdering av K2 och K3

I december gick Bokföringsnämnden (BFN) ut med en förfrågan om utvärdering av K2 och K3. Förfrågan är ett inledande steg i den planerade översynen av regelverken. Förfrågan omfattar övergripande frågor om bland annat normgivningens struktur och regelverkens tillämpningsområde. BAS-intressenternas Förening (BAS) var remissinstans och vi har skickat ett svar.

BAS arbetar inte med att utveckla eller påverka god redovisningssed. BAS har, via BAS-kontoplanen och tillhörande stöddokumentation, skapat en infrastruktur som ska underlätta för företagen att följa god redovisningssed, kunna rapportera till myndigheter, underlätta kommunikation med konsulter, långivare, m.m. Med det som utgångspunkt har BAS inga direkta synpunkter på innehållet i BFN:s normering.

Nu är BFN:s förfrågan inte en detaljerad förfrågan om reglerna, utan förfrågan omfattar övergripande frågor om bland annat normgivningens struktur och tillämpningsområde. BFN anger att de, baserat på de svar som lämnas, kan komma att initiera olika aktiviteter för att kartlägga eventuella behov av och inriktning på ändringar i BFN:s normgivning. En förändring av normgivningens inriktning kan påverka BAS infrastruktur i olika omfattning. Hur BFN går vidare kommer att baseras på vilka svar de får in. BAS har av den anledningen valt att svara på BFN:s förfrågan.

Den viktigaste grunden för BAS-kontoplanen är årsredovisningslagen och den tillhörande normeringen. Som det är nu bygger infrastrukturen till stor del på K-regelverken, framför allt K2. För BAS del skulle en stor förändring (exempelvis en utmönstring av K2) från BFN:s sida kunna innebära en hel del merarbete. Förutom att det är tidskrävande kan det också vara svårt att få till förändringar i praktiken. Kärnan i BAS svar är därför att det finns en risk att det blir en omfattande och kostsam förändring för mindre och medelstora företag i Sverige om BFN väljer att genomföra omfattande förändringar av normeringen.

Läs BAS-intressenternas Förenings svar till BFN >>