Bokföringsboken och Bokslutsboken 2021 färdigtryckta

Nu är stödlitteraturen avseende 2021 levererat från tryckeriet. Årets exemplar innehåller nyheter i form av bland annat förtydliganden kring moms vid vidarefakturering samt beskrivningar avseende hanteringen av corona i årsredovisningen.

Många är de företag som har utlägg i någon form som de vill ha ersättning för från ett annat företag. Det kan vara konsulten som parkerar sin bil, juristfirman som gör utlägg för en registrering, byggföretaget som anlitar en underentreprenör, med flera. Hur ska då momsen hanteras? Kan det bli olika momssatser för ingående och utgående moms? Svaret på dessa frågor är att det beror på.

I Bokföringsboken 2021 finns ett fördjupningsavsnitt som behandlar dessa frågor på ett övergripande plan. Det ges en del exempel och bokens exempeldel har också kompletterats. Det är viktigt att avgöra vem som har betalningsansvar för vad. Är det fråga om utlägg utgör utgifterna inte en normal kostnadskomponent i den verksamhet hos den som gör utlägget. Sedan måste man skilja på fakturering och vidarefakturering. Frågan är om det bolag som fakturerar vidare har ett vinstpålägg eller inte.

Ovanstående behandlas i fördjupningsdelen i Bokföringsboken 2021. En annan nyhet i boken är kontobeskrivningarna av det nya kontot 2852 där anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och personalskatt ska bokföras. Detta för att kunna ha avstämning av skattekontot mot konto 1630 i bokföringen. Det är också viktigt att ha avstämning på konto 2852. Missa inte att boka om beloppen när anstånd förfaller.

Från 2021 finns möjlighet för företag att välja om en överkursfond ska vara fritt eget kapital, bundet eget kapital eller om den ska fördelas mellan fritt och bundet eget kapital. För detta ändamål fick BAS komplettera konto 2087 som nu används av ekonomiska föreningar för insatsemissioner och av aktiebolag för bundna överkursfonder. Detta beskrivs också i boken.

En nyhet i Bokslutsboken 2021 är ett fördjupningsavsnitt om hur vad man ska tänka på med anledning av corona då årsredovisningen upprättas. Här är det viktigt att tänka på att en del har hänt efter det att boken lämnades till tryck. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad på det senaste. Avsnittet i boken ger däremot en mycket bra grund för vilka frågor som finns och hur man kan resonera kring dem.

Se till att ha tillgång till böckerna. De hjälper dig i det praktiska arbetet med bokföring och upprättande av årsredovisning och årsbokslut!


Beställ böckerna för 2021!