Nedsättning av aktiekapitalet – En kommentar

Artikel från Bulletinen nummer 3 2020

I nummer 2 2020 av Bulletinen fanns en artikel av Peter Berg där han ger sin syn på redovisning av nedsättning av aktiekapitalet. Peter förespråkar inga konkreta förändringar i BAS-kontoplanen, men han önskar ett antal tillägg i kontoinstruktionerna. Vad kommer då BAS att göra med anledning av Peters artikel?

Inledning

Som Peter skriver är området oreglerat. Det finns heller inga instruktioner i BAS stödlitteratur kopplat till nedsättning av aktiekapitalet. Vår tro är att de flesta har löst redovisningsfrågan på något praktiskt sätt, men det kommer en och annan fråga om redovisningen. BAS styrelse har därför tittat på Peters idéer för att se vad som eventuellt kan tas vidare.

Oavsett om ändamålet med nedsättningen är förlusttäckning, överföring till fritt eget kapital eller återbetalning till aktieägarna anges i artikeln att den första åtgärden är att bokföra bolagsstämmans beslut om nedsättning.  Peters förslag är att vid denna tidpunkt debitera konto 2082 Ej registrerat aktiekapital. Detta väcker ett par funderingar.

Har en affärshändelse inträffat?

För det första kan man fråga sig om beslutet på stämman är något som ska bokföras. Det som ska bokföras enligt bokföringslagen är affärshändelser. Affärshändelser definieras i bokföringslagen enligt följande:

alla förändringar i storleken och sammansättningen av ett företags förmögenhet som beror på företagets ekonomiska relationer med omvärlden, såsom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott till och uttag ur verksamheten av pengar, varor eller annat.”

Av kommentaren i Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2013:2 Bokföring framgår att det i definitionen ligger en begränsning till händelser som har en omedelbar påverkan. Som exempel nämns att en order inte ska bokföras som en affärshändelse. Det får tolkas som att inte ens bindande orders ska bokföras.

Ska då beslutet på bolagsstämman ses som en affärshändelse, eller är det något som inträffar innan själva affärshändelsen? BAS styrelse har diskuterat frågan med en viss tveksamhet som resultat. Det styrelsen i vart fall var enig om var att det är en fråga för Bokföringsnämnden snarare än för BAS. Styrelsen enades i att föra frågan vidare till Bokföringsnämnden.

Hur blir presentationen i en årsredovisning?

Kommer man fram till att det är en affärshändelse som ska bokföras kan användandet av konto 2082 diskuteras. Ett problem är att konto 2082 enligt kopplingstabellen är tänkt att i en årsredovisning redovisas på en rad benämnd precis som kontot, dvs. ”Ej registrerat aktiekapital”.

Om konto 2082 debiteras för en på bolagsstämma beslutad nedsättning som inte verkställts per balansdagen måste man ställa sig frågan hur det ska redovisas i årsredovisningen. Om BAS kopplingsschema följs utan några justeringar kommer bolaget under bundet eget kapital redovisa en positiv post under rubriken Ej registrerat aktiekapital. I de fall nedsättningen görs för förlusttäckning eller annan överföring till fritt eget kapital kommer det fria egna kapitalet att ha påverkats positivt redan innan nedsättningen är verkställd. Vi ställer oss tveksamma till att det kan vara rätt presentation i årsredovisningen. Detta går givetvis att manuellt justera.

I de fall nedsättningen är gjord i syfte att återbetala till aktieägarna föreslår Peter att konto 2898 Ej uttagen vinstutdelning ska krediteras vid bolagsstämmans beslut. Det kommer i årsredovisningen innebära (under förutsättning att den upprättas i enlighet med BAS kopplingsschema) att nedsättningen redovisas som en skuld innan nedsättningsbeslutet har verkställts. Frågan är om bolaget har en skuld enbart baserat på beslutet om nedsättning av aktiekapitalet. Beslutet kan ändras fram till dess att det har verkställts. Men eftersom det är aktieägarna som har beslutat om nedsättningen som skapat en skuld till dem själva kan man fråga sig hur sannolikt det är. Frågan om det finns en legal skuld är inte heller en fråga BAS kan avgöra. Det är däremot en fråga vi kommer att söka svar på innan vi gör några ändringar i kontoinstruktionerna och/eller kontoplanen.

Sammanfattning

Vi vill tacka Peter för en intressant genomgång av redovisningsfrågorna vid nedsättning av aktiekapitalet. Vi har noterat önskemålen vad gäller ändringar i första hand av stödlitteraturen. Vi har för avsikt att utreda frågorna om bolagsstämmans beslut är att se som en affärshändelse och den till det kopplade frågan om det uppstår en skuld i samband med beslut om nedsättning i syfte att återbetala till aktieägarna. Därefter kommer vi att se över lämpliga åtgärder.