Bokföringsnämnden svarar om swish

Artikel från Bulletinen nummer 3 2019

En fortfarande relativt ny företeelse är detta med swish-betalningar. För många väcker det tekniska frågor, men för andra är det mer frågor kring redovisningen. När ska bokföring ske? Krävs något särskilt konto? Vad är det egentligen som ska användas som verifkation? Det är några frågor som dyker upp kring swish.

Peter Nilsson och Eva Törning skrev en artikel i Bulletinen nummer 2 2017 om swish-betalningar. Jag har inte för avsikt att kommentera den artikeln, framförallt eftersom jag inte har några invändningar mot vad de skriver. Jag hänvisar istället den intresserade läsaren till artikeln.

Delvis berör artikeln bokföring av swish-betalningar för företag utan, respektive med kassaregister. Det är också kring detta Bokföringsnämnden (BFN) har presenterat frågor och svar på sin webbplats. Följande frågor tas upp av BFN och besvaras:

• Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som använder kassaregister?

• Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som utfärdar s.k. kontantfakturor?

• Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som upprättar gemensam verifikation men inte använder kassaregister?

• Vad gäller när kunden betalar med swish vid internetförsäljning?

• Vad gäller när kunden betalar med swish i företag som inte använder kassaregister och som inte upprättar gemensam verifikation?

Det är tydliga frågeställningar som tas upp. Svaren är tydliga också, även om de ibland lämnar läsaren lite för egna fortsatta forskningar. Återkommande är till exempel att swish är ett elektroniskt betalningsmedel och därför gäller samma regler som vid betalning med kontokort. Exakt vilka det är vad gäller till exempel tiden för bokföring får man leta efter i kapitel 3 i vägledningen Bokföring.

Sammanfattningsvis gäller att eftersom swish inte ses som en kontant in- eller utbetalning i bokföringslagens perspektiv kan företaget alltid vänta med redovisning till 50 dagar efter utgången av den månad då swish-betalningen inträffade. Detta även om huvudregeln är att andra affärshändelser än kontanta in- och utbetalningar ska bokföras så snart det kan ske.

Nu ska observeras att för att få vänta med bokföringen längre än vad huvudregeln anger måste företaget ha verifikationerna ordnade i takt med att de mottagits eller sammanställts. Här uppstår fråga om vad som är verifikation i samband med swish-betalning. Även detta besvaras på BFNs webbplats.

Beroende på vilken fråga som besvaras anges att företaget antingen kan dokumentera swish-betalningarna i en gemensam verifikation, eller tillämpa regeln om bokföring i sammandrag av likartade affärshändelser under en dag.

Jag ger mig inte in djupare i analysen av svaret på varje fråga utan hänvisar till BFNs webbplats och rubriken Frågor och svar. Jag kommenterar istället en annan fråga som ibland ställs; Krävs något särskilt konto? Svaret är nej. BAS har heller inte lagt till något särskilt underkonto för hantering av swish. Det är upp till företaget självt om de på något sätt vill hålla isär swish-betalningar i t.ex. avstämningssyfte.

En sökning av ordet swish i Bokföringsboken och Bokslutsboken ger inte heller något resultat. Här kan möjligen BAS fundera över om stödlitteraturen kan uppdateras för att fånga en del frågor.

Text: Claes Eriksson