Nytt år – Nya kontoplaner

Nu kan du ladda ned 2019 års kontoplaner här på bas.se. 2019 års utgåvor av Bokföringsboken och Bokslutsboken som ingår i serien Svensk Redovisning finns också tillgängliga. Du kan också hitta en tabell som visar skillnaderna mellan kontoplanen 2019 och 2018.

Tabellen visar vilka nya konton som har lagts till, vilka konton som har namnändrats, vilka som har tagits bort samt vilka som har fått en ny instruktion. BAS ligger i ett skede där uppbyggnaden av kontoplanen ska ses över. Med anledning av det är föreningen försiktig med att lägga till nya konton. Som framgår av tabellen är det i år bara ett konto som har tillkommit. Men för den noggranne läsaren går det relativt snabbt att konstatera att det egentligen rör sig om ett byte av kontonummer.

Ändrade kontoinstruktioner för intäktsredovisning…

De mest intressanta ändringarna är troligen de där instruktionen i stödlitteraturen har ändrats. Vid en analys av jämförelsen med 2018 års kontoplan kan noteras att många instruktionsändringar rör pågående arbeten för annans räkning, dvs. intäktsredovisningen för konsulter, revisorer, byggföretag, elektriker, målare och alla andra företag i byggbranschen, med flera. Det är med andra ord många som berörs av de uppdaterade beskrivningarna avseende intäktsredovisning. Det finns sedan tidigare en artikel på webbplatsen som berör just detta.

…obeskattade reserver…

Andra exempel på instruktioner som har ändrats är kontot för överavskrivningar på byggnader och mark. Där förtydligas den ändring som har gjorts i K2 som avser att det kan bli aktuellt att redovisa överavskrivning i samband med ianspråktagande av ersättningsfond. Det är annars som utgångspunkt inte möjligt, eftersom området är frikopplat vad gäller skatt och redovisning. Med anledning av de bränder och stormar vi har haft i Sverige kan detta med ersättningsfond bli en vanlig fråga för många. Förutom kontoinstruktionen finns i Bokslutsboken ett omfattande fördjupningsavsnitt som beskriver såväl skattemässiga som redovisningsmässiga aspekter.

… och aktieägartillskott

Även instruktionen avseende aktieägartillskott har ändrats. Det är ett förtydligande som gjorts med anledning av att aktieägartillskott ofta syns i det egna kapitalet även några år efter att det faktiskt lämnades till bolaget. Men ett aktieägartillskott är en del av det fria egna kapitalet. I instruktionen beskrivs att det omfattas av beslutet vid bolagsstämma om disposition av vinsten. Det bör därefter bokas bort.

Andra uppdateringar i Bokföringsboken och Bosklutsboken

I 2019 års utgåvor kan du ta del av samtliga uppdaterade kontoinstruktioner och hitta nya exempel avseende bland annat intäktsredovisning. Böckerna har dessutom kompletterats med bland annat kommentarer avseende de nya skattereglerna i företagssektorn, en ny tabell för koppling av konton till en K2-årsredovisning samt ett fördjupningsavsnitt om redovisning av vinstmarginalbeskattning för resetjänster.