BAS uppsatstävling avgjord!

I syfte att belysa en del specifika frågeställningar kring BAS-kontoplanen och få underlag för en framtida uppdatering har BAS-föreningen genomfört en uppsatstävling. Vi vill tacka alla deltagare för givande bidrag, men är det tävling måste någon vinna. Denna gång blev det Anton Åstrand och Klas Martinsson på Göteborgs Universitet som enligt juryn lämnat det bästa bidraget.

Uppsatsen heter ”Med BAS som bas?” med undertiteln ”En studie om BAS-kontoplanens standardisering inom svenska Branschorganisationer. Syftet var att undersöka om den nuvarande BAS-kontoplanen är standardiserad i de svenska branschorganisationer som är medlemmar i BAS-intressenternas förening och som har upprättat egna branschkontoplaner. Ett annat syfte var att identifiera vad som kan ligga till grund för att BAS-kontoplanen efterföljs, alternativt inte efterföljs.

Juryns motivering till vinnarna:

”Denna uppsats ger BAS en lättöverskådlig, objektiv och strukturerad beskrivning av aktuella BAS-kontoplaner med branschanpassningar. Arbetet ger oss värdefulla insikter inför vår översyn av kontoplan och utmaningar som bland annat digitalisering medför.”

En slutsats är att BAS-kontoplanen är standardiserad i olika hög grad i olika branschkontoplaner. I en del branschkontoplaner tycks BAS-kontoplanen vara mer standardiserad till beteckningar än till placeringar, medan den i andra fall verkar vara mer standardiserad till placeringar än den är till beteckningar.

För BAS-föreningen är alla slutsatser av intresse, men kanske mest intressant är slutsatsen kring varför det finns skillnader finns mellan BAS-kontoplanen och de aktuella branschkontoplanerna. Här lyfts två aspekter fram; branschernas särarter och den historiska aspekten. Med det senare avses att något som historiskt sett har varit på ett särskilt sätt, och där en förändring inte har ansetts vara motiverad idag, på grund av att skillnaden har blivit så pass etablerad av användare inom branschen.

Som framgår av motiveringen ovan har BAS-föreningen för avsikt att göra en översyn av kontoplanen. Exakt vad det kommer att innebära i slutändan går inte att säga nu. Vi tar nu med oss erfarenheterna från uppsatserna och andra inspel i arbetet med att uppdatera BAS-kontoplanen.

Här kan du läsa den vinnande uppsatsen >>