Nya bokföringsexempel avseende pågående arbeten för annans räkning

En fråga som inte är helt ovanlig är hur pågående arbeten för annans räkning ska bokföras. Det har efterfrågats att BAS ska lägga upp ett svar på webbplatsen under rubriken frågor och svar. Men det går inte att svara kort på en så pass bred fråga. BAS väljer istället att utöka och uppdatera exemplen kring detta ämne i Bokslutsboken 2019.

Begreppet pågående arbete för annans räkning omfattar såväl uppdrag på löpande räkning som uppdrag till fast pris. I K2 finns dessutom två ytterligare kategorier; Provisionsbaserade uppdrag och Uppdrag med ett obestämt antal aktiviteter under en överenskommen tidsperiod. Frågan kan alltså omfatta fyra olika kategorier av uppdrag. Det är dessutom är så att företaget i en del fall kan välja mellan olika sätt att redovisa och beräkna det som ska redovisas i årsredovisningen. Slutligen kan företaget redovisa på olika sätt i den löpande bokföringen. Frågan är därför för bred för att lämpa sig för frågor och svar på webbplatsen.

Däremot har BAS, bland annat med anledning av Peter Bergs artiklar i Bulletinen, funderat över redovisningen och planerar ändringar i 2019 års exemplar av Bokföringsboken och Bokslutsboken. Framförallt vad gäller fördjupningsdelen i Bokslutsboken kommer avsnittet avseende Pågående entreprenader och tjänsteuppdrag för annans räkning att uppdateras.

Avsnittet innehåller bland annat exempelfall med konteringar. En ambition är att BAS stödlitteratur ska vara användarvänlig. Låt oss anta att en transaktion kan bokföras på olika sätt under löpande år. Ett sätt kan sägas vara mer teoretiskt korrekt utifrån hur det ska hanteras i bokslutet, medan ett annat sätt kan sägas vara mer praktiskt och kanske det som förekommer mer i praktiken. Vilken metod ska BAS välja att bygga sitt exempel på? Det teoretiska mer korrekt eller det mer använda och mer praktiska?

Vad gäller pågående arbeten är till exempel en fråga hur fakturering under pågående år ska redovisas?  I de exempel som finns har det antagits att redovisningen av faktureringen ofta sker i balansräkningen. I praktiken är det oftast så att kundfakturorna intäktsförs löpande under året. Det gäller även om det är ett uppdrag till fast pris som redovisas enligt alternativregeln. I ett sådant fall ska inget redovisas i resultaträkningen om jobbet fortfarande är pågående per balansdagen. BAS väljer nu att ändra i exemplen så att de stämmer mer med hur företagen hanterar bokföringen löpande.

I samband med ändringen kompletteras också avsnittet med ett vanligare exempel och det tydliggörs vad skillnaden blir mellan att använda huvudregeln och alternativregeln vad avser uppdrag till fast pris.

Sammanfattningsvis – Är du konsult, byggare, snickare, målare, etc. har du förtydliganden att se fram emot i 2019 års böcker.