Ändrade skatteregler påverkar redovisningen

Artikel från Bulletinen nummer 3 2018

Propositionen 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn är beslutad. Det får till följd att redovisningen i vissa delar påverkas. Det faktum att skattesatser ändras påverkar i första hand redovisningen för de företag som tillämpar K3 och redovisar uppskjuten skatt. De företagen kan behöva göra justeringar med anledning av riksdagens beslut redan i årsredovisningar som avslutas under 2018. Men påverkas BAS-kontoplanen?

K3 och skatter

I K3 regleras redovisningen av skatter i kapitel 29. Uppskjuten skatt ska i balansräkningen värderas enligt de skattesatser som är beslutade före balansdagen. Det innebär att beslutet i juni kan påverka beräkningen av uppskjuten skatt första gången i årsredovisningar upprättade per sista juni 2018. Upprättas en årsredovisning per sista april 2018 ska inte uppskjuten skatt värderas om med anledning av beslutet. Det kan däremot vara aktuellt att lämna upplysning om beslutet i de fall det är väsentligt för företaget.

Beslutet innebär att skattesatsen sänks i omgångar. För räkenskapsår som inleds första januari 2019 eller senare blir skattesatsen 21,4 %. För räkenskapsår som inleds första januari 2021 eller senare blir skattesatsen 20,6 %. Det innebär att företaget måste göra en bedömning av när i tiden den uppskjutna skatten ska realiseras.

Faktureringsreserven i pågående arbeten på löpande räkning

Ett företag med bokslut sista juni som har en uppskjuten skatt kopplad till att de har tillämpat möjligheten att för pågående arbeten på löpande räkning bara skatta för det som har fakturerats under året ska värdera den uppskjutna skatten till 22 %. Detta eftersom reserven kommer att lösas upp under räkenskapsåret 1/7-18 – 30/6-19 och då är skatten fortfarande 22 %.

För motsvarande reserv i bokslutet 30/6-19 värderas den uppskjutna skatten till 21,4 % eftersom reserven kommer att lösas upp under räkenskapsåret 1/7-19 – 30/6-20. Reserven i bokslutet per sista juni 2021 värderas till 20,6 %.

En fastighet i K3

I exemplet med faktureringsreserven sker upplösningen alltid året efter. I andra fall kan det bli mer komplicerat.

Ett företag med bokslut per sista juni 2018 har en fastighet där det bokförda värdet, på grund av lägre avskrivningar i bokföringen än vid taxeringen, överstiger det skattemässiga med 1 000 000. Företaget gör bedömningen att skillnaden kommer att minska med 20 000 per år under de kommande fem åren. Företaget gör följande värdering av den uppskjutna skatten per 2018-06-30.

Bokslutstidpunkter Bedömd realisering Skattesats % Uppskjuten skatt per år
2019-06-30 20 000 22 4 400
2020-06-30 20 000 21,4 4 280
2021-06-30 20 000 21,4 4 280
2022-06-30 20 000 20,6 4 120
2023-06-30 och framåt 920 000 20,6 189 520
Summa 206 600

 

Den uppskjutna skatteskulden per 2018-06-30 beräknas till 206 600. Vid antagande att skillnaden var 1 000 000 även 2017-06-30 uppgick den ingående uppskjutna skatteskulden till 220 000. Justeringen till UB 206 600 redovisas enligt punkt 29.22 i resultaträkningen som uppskjuten skatteintäkt.

Det kan noteras att de nya skattereglerna inte tillåter att företag aktiverar ränta i samband med tillverkning av anläggningstillgångar. I K3 är det tillåtet. Om så sker kommer det att bli ytterligare en skillnad mellan det bokförda och det skattemässiga värdet på fastigheten.

Obeskattade reserver

I en koncernredovisning fördelas obeskattade reserver på en del uppskjuten skatt och en del eget kapital. Även här måste moderbolaget göra en bedömning av när de obeskattade reserverna kommer att realiseras.

Vad gäller periodiseringsfonder ska observeras att de ska återföras till ett högre belopp om de återförs ett år med lägre skatt än när de sattes av. Det kommer att leda till att nettoeffekten på den uppskjutna skatten i övervägande fall kommer att vara oväsentlig.

Företag som redovisar enligt K2

Tillämpas K2 är uppskjuten skatteredovisning inte tillåten. Min bedömning är därför att inga tvingande åtgärder föreligger i en K2 årsredovisning med anledning av riksdagsbeslutet.

Och hur är det med BAS-kontoplanen?

Jag kan inte se att det behövs några nya konton i BAS-kontoplanen med anledning av de nya skattereglerna.

Det man kan fundera över är om det skulle behövas ett särskilt konto för att hålla ordning på den ränta på en egentillverkad anläggningstillgång som aktiveras i K3 men som inte får tillföras värdet på tillgången vid beskattningen. Jag ser inga skäl till att ha ett särskilt konto för det. Vid beskattningen dras helt enkelt beloppet av.

Det kan också diskuteras om BAS ska lägga upp konton för att hantera de leasingavtal där det blir skillnad mellan redovisning och beskattning. Men enligt min bedömning är det få företag som kommer att beröras av detta. De torde dessutom behöva beräkningsmodeller vid sidan av bokföringen för att hålla ordning på det. De som vill använda bokföringen kan lägga upp egna konton.

Text: Claes Eriksson, Redovisningsexpert Srf konsulterna