Kontoändringar och ny SRU-koppling

Kontona 1430 och 4930 tas bort från baskontoplanen

Konto 1430 kan redovisas i olika poster i årsredovisningen. Det kan skapa problem hos användaren. Det stämmer inte heller överens med hur BAS-kontoplanen i övrigt är tänkt att vara uppbyggd. Konto 1430 Lager av halvfabrikat har därför tagits bort. Som en konsekvens av detta tas även konto 4930 Förändring av lager av halvfabrikat bort. Den som idag använder konto 1430 eller 4930 kan givetvis fortsätta att använda dessa som vanligt. Användaren måste dock då kontrollera alla maskinella kopplingar.

Från och med 2018 kommer kopplingen till årsredovisningens balansräkning enligt K2-reglerna i Bokslutsboken att få följande utformning

Kontonamn Kontonummer Rad i ÅR – K2-regler
Lager av råvaror 1410

Råvaror och förnödenheter

 

Lager av tillsatsmaterial och förnödenheter 1420
Produkter i arbete 1440 Varor under tillverkning
Lager av färdiga varor 1450 Färdiga varor och handelsvaror
Lager av handelsvaror 1460
Övriga lagertillgångar 1490 Övriga lagertillgångar
Pågående arbeten 1470 Pågående arbete för annans räkning
Förskott för varor och tjänster 1480 Förskott till leverantörer

 

Nya konton för avkastningsskatt

BAS-kontoplanen har utökats med nya konton för avkastningsskatt. De har tillkommit med anledning av att det har tillkommit nya rutor för avkastningsskatt i inkomstdeklarationen. De nya kontona är:

  • 7551 Avkastningsskatt 15 % försäkringsföretag m.fl. samt avsatt till pensioner
  • 7552 Avkastningsskatt 15 % utländska pensionsförsäkringar
  • 7553 Avkastningsskatt 30 % försäkringsföretag m.fl.
  • 7554 Avkastningsskatt 30 % utländska kapitalförsäkringar
  • 8255 Avkastningsskatt kapitalplacering

De fyra första underkontona är avsedda för de företag som själva ska betala avkastningsskatt som är hänförlig till personalkostnader. Det kan till exempel vara att ett företag har förvärvat en utländsk kapitalförsäkring som ligger som säkerhet vid så kallad direktpension. Det sista kontot 8255 är avsett för avkastningsskatt på kapitalförsäkringar som innehas som en kapitalplacering.

I 2018 års upplaga av Bokföringsboken kommer det att finans särskild information om vem ska betala avkastningsskatt. Det kommer också att läggas till ett bokföringsexempel om redovisning av direktpension.

Nya SRU-kopplingar

Med anledning av ny utformning av inkomstdeklarationerna 2, 3 och 4 för period 4 2017 har SRU-kopplingarna ändrats. De nya kopplingarna omfattar beskattningsår som går ut den 30 september till den 31 december 2017, för vilken deklarationen ska lämnas senast den 1 juli 2018.

Här hittar du SRU-kopplingarna >>