Konto 4990 tas bort från kontoplanen

BAS styrelse har beslutat att stryka huvudkonto 4990, Förändring av lager och pågående arbeten (ofördelad), ur kontoplanen. BAS kommer som en följd av beslutat att utveckla instruktionerna till gruppkonto 4900.

Ett sätt för Statistiska Centralbyrån (SCB) att ta in uppgifter för statistik är via SIE-filer. SCB har noterat att konto 4990 används i stor utsträckning. Ett problem med kontot är att det kan innehålla poster som i en årsredovisning ska fördelas på olika rader i resultaträkningen. På grund av hur kopplingstabellen har varit utformad, i kombination med det omfattande användandet av kontot, har SCB noterat felaktigheter i periodisering av företagens s.k. produktions- och förbrukningsvärden. Detta påverkar i sin tur beräkningen av bruttonationalprodukten (BNP).

BAS har tagit till sig av SCB:s önskemål om att förändra detta. En ändring är att konto 4990 helt tas bort från kontoplanen. Det finns möjlighet att använda gruppkontot 4900 för den som vill bokföra ofördelade utgifter under löpande år. Till 2018 års Bokföringsbok kommer det däremot att förtydligas i instruktionerna att gruppkontot inte bör användas. I stället är det viktigt att huvudkontona 4910 – 4980 används. Kopplingsschemat i 2018 års Bokslutsbok justeras också.

Genom att på detta sätt ta bort ett huvudkonto och förtydliga i instruktionerna tvingas företagen tänka till på redovisningen. Förhoppningen är att det ska leda till en korrektare rapportering till SCB. Det leder också till färre felaktiga årsredovisningar och möjligheter till en bättre intern uppföljning för företagen. För att det ska fungera i praktiken är det däremot viktigt att såväl programvaruföretagen som de enskilda företagen tar till sig av ändringarna.