Konton för redovisning av pensionsförsäkringspremier

Nummer Kontobeteckning Kommentarer

Pensionsförsäkringspremier
1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar Namnändradoch ändrad användning. Nu klarlagt att förskottsbetalning inte får dras av. Beskattningen följer redovisningen. Motkonto 7571.
1689 Övriga kortfristiga fordringar Ingen ändring. Kontot behövs inte längre i detta sammanhang.
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknads-försäkringar Namnändrad ** och ändrad användning. Numera även för upplupna pensionsförsäkringspremier som ska dras av. Motkonto 7571.
2959 Upplupna avtalade pensionsförsäkringspremier, deklarationspost Ingen ändring av kontobenämningen men konteringsinstruktionen har ändrats. Motkonto 7572.
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar Namnändrad *** och ändrad användning. Numera även upplupna pensionsförsäkringspremier som ska dras av (tidigare bokförd på 7573). Motkonto 2951.
7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsför- säkringspremier, deklarationspost Ingen ändring av kontobenämningen men konteringsinstruktionen har ändrats. Motkonto 2959.
7573 Arbetsmarknadsförsäkringar, betalda premier och avgifter. Kontot borttaget i BAS 2012. Konto 7571 används istället.

Särskild löneskatt på pensionskostnader
2253 Avsättning särskild löneskatt, deklarationspost Ingen ändring. Används bl.a. vid direktpension. Motkonto 7532.
2514 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader Ingen ändring. Används för aktuell skatteskuld. Motkonto 7533.
2943 Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost Ingen ändring av kontobenämningen men konteringsinstruktionen har ändrats. SLP baserad på premier som inte ska dras av. Motkonto 7532.
7532 Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost Ingen ändring i av kontobenämningen men konteringsinstruktionen har ändrats. Motkonto 2253 och 2943.
7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader Ingen ändring. Motkonto 2514.

 

*       Tidigare benämnd Fordran pensionsförsäkringspremier, deklarationspos.

**     Tidigare benämnd Upplupna avtalade försäkringsavgifter

***   Tidigare benämnd Arbetsmarknadsavgifter försäkringsavgifter