Exempel 1 – avdrag för upplupna premier

Förutsättningar

Exemplet illustrerar bokföringen
a) utan särskilda konton för justeringsposter i deklarationen, och
b) med sådan konton.

I exemplet förutsätts det att det är företagets första räkenskapsår eller att förra årets bokslutsnoteringar har återförts (skuldkontona har nollats genom spegelvänd bokning av föregående års bokslutsnoteringar). Därutöver antas följande förutsättningar gälla.

Under året utbetalda löner 500 000 tkr
Upplupna semesterlöner 50 000 tkr
Arbetsgivaravgifter på semesterlöneskulden 15 000 tkr
Upplupna pensionsförsäkringspremier 2 000 tkr (4 % x 50 000 tkr)
Upplupna särskild löneskatt pensioner 485 tkr (24,26 % x 2 000 tkr)
Upplupna pensionsförsäkringspremier som är betalda
när deklarationen lämnas och som ska dras av
1 600 tkr

I exemplet bortses från övriga premier som inte är pensionsförsäkringspremier, t.ex. avtalsgruppförsäkring AGS. För sådan premier följer avdragsrätten bokföringsmässiga grunder och god redovisningssed och någon justering krävs inte i deklarationen.

a) Utan särskilda konton för ej avdragsgilla belopp

Semesterlöneskulden inkl. arbetsgivaravgifter
Debet 7090 Förändring av semesterlöneskuld 50 000 tkr
Kredit 2920 Upplupna semesterlöner 50 000 tkr
Debet 7519 Soc avg för semesterlöneskuld 15 000 tkr
Kredit 2941 Upplupna avtalade sociala avgifter 15 000 tkr
Upplupna pensionsförsäkringspremier
Debet 7570 Premier för arbetsmarknadsförsäkringar 2 000 tkr
Kredit 2950 Upplupna avtalade sociala avgifter 2 000 tkr
Beräknad upplupen särskild löneskatt
Debet 7530 Särskild löneskatt 485 tkr
Kredit 2514 Beräknad särskild löneskatt 388 tkr
Kredit 2940 Upplupna lagstadgade avgifter 97 tkr

I deklarationen återförs 497 tkr som en justerad intäktspost. Beloppet avser dels 400 tkr (2 000 – 1600) av de upplupna premierna som inte ska dras av, dels 97 tkr (24,26 % x 400 tkr) avseende upplupen särskild löneskatt på premier som inte dras av. Det år premierna ska dras av dras beloppet 497 tkr av i deklarationen som en justerad kostnadspost.

b) Med särskilda konton för ej avdragsgilla belopp

Semesterlöneskulden inkl. arbetsgivaravgifter
Debet 7090 Förändring av semesterlöneskuld 50 000 tkr
Kredit 2920 Upplupna semesterlöner 50 000 tkr
Debet 7519 Soc avg för semesterlöneskuld 15 000 tkr
Kredit 2941 Upplupna avtalade sociala avgifter 15 000 tkr
Upplupna pensionsförsäkringspremier
Debet 7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensions-
försäkringspremier, deklarationspost
400 tkr
Kredit 2959 Upplupna avtalade
pensionsförsäkringspremier, deklarationspost
400 tkr
Debet 7571 Arbetsmarknadsförsäkringar 1600 tkr
Kredit 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar 1600 tkr
Beräknad upplupen särskild löneskatt
Debet 7532 Särskild löneskatt, deklarationspost 97 tkr
Kredit 2943 Beräknad upplupen SLP, deklarationspost 97 tkr
Debet 7533 Särskild löneskatt 388 tkr
Kredit 2514 Beräknad särskild löneskatt 388 tkr

 

Exempel 2 – upplupen decemberlön

Förutsättningar
År 1 tjänar en person in lön för december med 40 000 kr. Löneutbetalningen sker i januari år 2. Upplupna pensionsförsäkringspremier beräknas till 1 600 kr (4 % x 40 000 kr). Särskild löneskatt på pensionskostnader (SLP) utgår med 24,26 % på pensionskostnaden.

I detta exempel bortses från arbetsgivaravgifter samt övriga arbetsmarknadsförsäkringar som företaget ska reservera för och som alltid ska dras av.

a) Arbetsgivaren har uppskattat att lönen ska betalas ut i december år 1.

De preliminära premierna motsvarande decemberlönen kommer att betalas tillbaka när det sker en avräkning i början av år 2 (eftersom avräkningen baseras på faktisk utbetald lön under år 1). Premierna för decemberlönen är därför inte betalda när deklarationen lämnas (utan först vid avräkningen år 3). Hela premiebeloppet och därtill hörande SLP ska därför återföras till beskattning.

Upplupen lön
Debet 7210 Löner 40 000 kr
Kredit 2910 Upplupna löner 40 000 kr
Upplupna pensionsförsäkringspremier
Debet 7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensions-
försäkringspremier, deklarationspost
1 600kr
Kredit 2959 Upplupna avtalade
pensionsförsäkringspremier, deklarationspost
1 600kr
Beräknad upplupen SLP
Debet 7532 Särskild löneskatt, deklarationspost 388 kr
Kredit 2943 Beräknad upplupen SLP, deklarationspost 388 kr

b) I den preliminära löneuppgiften för år 2 har decemberlönen år 1 räknats med.

Premierna för decemberlönen år 1 kommer att betalas under perioden februari år 2 till januari år 3. Om deklarationen lämnas i juni, då tre av sex premieinbetalningar har gjorts, bör avdrag medges med hälften av de upplupna premierna och SLP. Det innebär att 800 kr + 199 kr ska återföras till beskattning i deklarationen.

Upplupen lön
Debet 7210 Löner 40 000 kr
Kredit 2910 Upplupna löner 40 000 kr
Upplupna pensionsförsäkringspremier
Debet 7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensions-
försäkringspremier, deklarationspost
800kr
Kredit 2959 Upplupna avtalade
pensionsförsäkringspremier, deklarationspost
800kr
Debet 7571 Arbetsmarknadsförsäkringar 800kr
Kredit 2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsäkringar 800kr
Beräknad upplupen SLP
Debet 7532 Särskild löneskatt, deklarationspost 199 kr
Kredit 2943 Beräknad upplupen SLP, deklarationspost 199 kr
Debet 7533 Särskild löneskatt 199 kr
Kredit 2514 Beräknad särskild löneskatt 199 kr

Har arbetsgivaren däremot vid den preliminära löneredovisningen till Fora för år 2 inte räknat med decemberlönen för år 1 med övrig lön för år 2 så kommer premierna för decemberlönen att betalas först vid avräkningen år 3. Hela beloppet (1 600 + 388 kr) ska då återföras till