Pensionsförsäkringspremier (t.ex Fora),
ändrade kontobeteckningar och instruktioner

Inledning Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom (Eonmålet) prövat när arbetsgivaren har rätt att göra avdrag för pensionsförsäkringspremier (dom den 7 april 2011, mål nr 6571-10). Domstolens beslut innebär att avdrag kan medges om

  • premierna avser tryggande av pensioner som är intjänade genom arbete som utförts under beskattningsåret, och
  • premierna är betalda senast den dag bolaget ska lämna inkomstdeklarationen.

Vidare får det anses klart att ett förtida tryggande inte får dras av. Ett förtida tryggande uppkommer om arbetsgivaren för ett beskattningsår har betalat preliminära premier med ett belopp som överstiger vad som ska betalas enligt avtal.

Ändrad praxis?
Samma fråga har prövats i ett tidigare mål RÅ 2007 not. 98. I detta mål, som avsåg företagsledare i fåmansföretag, medgavs dock inte avdrag enligt de ovan angivna principer som framfördes i 2011 års mål. Istället tillämpades en kontantprincip.

Hur 2007 års mål ska tolkas är osäkert. Skatteverket uppfattning redovisas i skrivelsen
”Tidpunkten för avdrag för arbetsgivares kostnader för tryggande av pensionsutfästelse till arbetstagare genom betalning av premie för pensionsförsäkring” (dnr. 400888-11/111). Skrivelsen ger inte svar på alla frågor. Den får dock anses ge uttryck för att de principer som fastslogs i 2011 års mål får anses generellt tillämpliga, d.v.s. en ändrad praxis.

Tillämpningsproblem
Eonmålet har medfört att hanteringen av årsavräkningen för avgifter till Fora har förenklats. Samtidigt har det lett till nya tillämpningsproblem. Ett problem är att det kan vara svårt att avgöra om de i bokslutet redovisade upplupna premierna är betalda när deklarationen ska lämnas.

Ett annat problem är att avdragsrätten (avdragsramarna) för pensionsförsäkringar prövas på individnivå. Arbetsgivaren måste därför kunna beräkna för vilka anställda som det på balansdagen finns ett förtida tryggande och för vilka det finns en skuld.

I litteraturen har det framförts att någon form av schablonberäkning sannolikt måste accepteras när det gäller att avgöra hur stor del av de upplupna premierna som har betalats när deklarationen lämnas. Vidare har det framförts att en kvittning mellan skuld och förtida betalning bör accepteras såvida det inte finns något otillbörligt med förfarandet (Mats Brockert , Svensk skattetidning nr 8.2011 s. 664).

Ändringar i BAS-kontoplanen och dess instruktioner samt exempel på kontering
Eftersom det fortfarande kan finnas upplupna premier som inte får dras av (om de inte är betalda när deklarationen lämnas) bör det även fortsättningsvis finnas konton för belopp som ska justeras i deklarationen. Kontonamn måste dock döpas om och konteringsinstruktioner ändras. Se Exempel redovisning av pensionsförsäkringspremier” och förslag i ”Kontoplan pensionsförsäkringspremier”.