2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)

I kontoplanen för 2011 togs konto 2850 bort. Många användare har dock ansett att kontot behövs, varför konto 2850 med tillhörande instruktion (se nedan) lades tillbaka från och med BAS 2012.

Kontots innehåll

Kontot kan användas av de företag som har ett negativt saldo på sitt skattekonto under året. Se konteringsinstruktionerna till konto 1630 Avräkning skatter och avgifter (skattekonto).

Motkonton

1630 Avräkning skatter och avgifter (skattekonto)

Vad som inte ska bokföras på kontot

Skattekonto med fordran ⇒ 1630

Årsbokslut/årsredovisning

Om företaget använder konto 1630 Avräkning skatter och avgifter (skattekonto) under löpande år och har ett negativt saldo på balansdagen bör saldot på kontot omföras till detta konto. Därmed undviks att tillgångs- och skuldkonton kvittas.