Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2010 och BAS 2009

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion
1316 Andelar i ekonomiska föreningar, koncernföretag (Tidigare: Insatsemission ekonomisk förening, koncernföretag)    
1336 Andelar i ekonomiska föreningar, intresseföretag (Tidigare: Insatsemission ekonomisk förening, intresseföretag)    
1356 Andelar i ekonomiska föreningar, övriga företag (Tidigare: Insatsemission ekonomisk förening, övriga företag)    
1513 Kundfordringar – delad faktura  
1688 Fordran pensionsförsäkringar, deklarationspost  
2083 Medlemsinsatser (Tidigare: Inbetalda insatser)    
2084 Förlagsinsatser  
2253 Avsättning särskild löneskatt, deklarationspost    
2321 Konvertibla lån    
2322 Lån förenade med optionsrätt    
2892 Inre reparations/underhållsfond  
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost
(Tidigare: Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader)
 
2951 Upplupna avtalade försäkringsavgifter  
2959 Upplupna avtalade pensionsförsäkringspremier, deklarationspost  
6410 Styrelsearvoden som inte är lön
(Tidigare: Styrelsearvoden)
 
7240 Styrelsearvoden (Tidigare konto 6410)  
7532 Särskild löneskatt på pensionskostnader,
deklarationspost
 
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar försäkringsavgifter  
7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensionsförsäk- ringspremier, deklarationspost  
7573 Arbetsmarknadsförsäkringar, betalda premier och avgifter  
8840 Lämnade gottgörelser