Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2008 och BAS 2007

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion Borttaget konto
1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande    
1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande      
1069 Ackumulerade avskrivningar på hyresrätter, tomträtter och liknande      
1120 Förbättringsutgifter på annans fastighet    
1129 Ackumulerade avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet    
1233 Förbättringsutgifter på annans fastighet      
1384 Lån till delägare eller närstående, långfristig del      
1438 Förändring av lager av köpta halvfabrikat      
1439 Förändring av lager av egentillverkade halvfabrikat      
1685 Kortfristiga fordringar hos delägare eller närstående      
1686 Upparbetade men ej fakturerade intäkter    
2092 Mottagna/lämnade koncernbidrag      
2122 Periodiseringsfond vid 2002 års taxering      
2129 Periodiseringsfond vid 2009 års taxering      
2211 Avsättning för pensioner enligt tryggandelagen      
2450 Växelskulder    
2491 Avräkning spelarrangörer    
2730 Lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt      
2733 Avräkning särskild sjukförsäkringsavgift      
2942 Beräknad upplupen löneskatt      
2945 Beräknad upplupen särskild sjukförsäkringsavgift      
3980 Erhållna offentliga stöd m.m.      
5191 Fastighetsskatt/fastighetsavgift      
5616 Trängselskatt, avdragsgill      
7013 Löner till kollektivanställda 18-25 år    
7015 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade)    
7016 Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade)    
7030 Löner till kollektivanställda (utlands anställda)    
7031 Löner till kollektivanställda (utlandsanställda)    
7032 Vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)    
7033 Löner till kollektivanställda 1825 år (utlandsanställda)    
7034 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet) (utlandsanställda)    
7035 Löner till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)    
7036 Vinstandelar till kollektivanställda (avgiftsbefriade) (utlandsanställda)    
7037 Avgångsvederlag till kollektivanställda (utlandsanställda)    
7038 Bruttolöneavdrag, kollektivanställda (utlandsanställda)    
7039 Upplupna löner och vinstandelar till kollektivanställda (utlandsanställda)    
7213 Löner till tjänstemän 18-25 år    
7215 Löner till tjänstemän (avgiftsbefriade)    
7216 Vinstandelar till tjänstemän (avgiftsbefriade)    
7223 Löner till företagsledare 18-25 år    
7225 Löner till företagsledare (avgiftsbefriade)    
7230 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)    
7231 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)    
7232 Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)    
7233 Löner till tjänstemän och företagsledare 1825 år (utlandsanställda)    
7234 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (nya pensionssystemet)    
7235 Löner till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)    
7236 Vinstandelar till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda) (avgiftsbefriade)    
7237 Avgångsvederlag till tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)    
7238 Bruttolöneavdrag, tjänstemän och företagsledare (utlandsanställda)    
7239 Upplupna löner och vinstandelar till tjänste män och företagsledare (utlandsanställda)    
7333 Ersättningar för trängselskatt, skattefri      
7391 Kostnader för trängselskatteförmån      
7392 Kostnader för förmån av hushållsnära tjänster      
7531 Särskild löneskatt för vissa försäkringsersättningar m.m.    
7532 Särskild löneskatt för förmånsvärden      
7535 Särskild löneskatt för skattepliktiga kostnadsersättningar      
7536 Särskild löneskatt för arvoden      

7538

Särskild löneskatt för bruttolöneavdrag      
7540 Särskild sjukförsäkringsavgift      
7560

Arbetsgivaravgifter 18-25 år

   
7623 Sjukvårdsförsäkringar, ej avdragsgill      
8893 Mottagna koncernbidrag