Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2009 och BAS 2008

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion Borttaget konto
1090 Övriga immateriella anläggningstillgångar      
1098 Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar      
1099 Ackumulerade avskrivningar på övriga immateriella anläggnings tillgångar      
1190 Övriga byggnader och mark      
1191 Övriga byggnader      
1193 Övrig mark      
1198 Ackumulerade nedskrivningar på övriga byggnader      
1199 Ackumulerade avskrivningar på övriga byggnader      
1200 Maskiner och inventarier (gruppkonto)      
1208 Ackumulerade nedskrivningar på maskiner och inventarier      
1209 Ackumulerade avskrivningar på maskiner och inventarier      
1290 Övriga materiella anläggningstillgångar    
1292 Djur som klassificeras som anläggningstillgång    
1298 Ackumulerade nedskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar      
1299 Ackumulerade avskrivningar på övriga materiella anläggningstillgångar      
1360 1360 Lån till delägare eller när-
stående, långfristig del
     
1368 Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)      
1369 Ackumulerade nedskrivningar av lån till delägare eller närstående, långfristig del      
1384 Derivat      
1388 Derivat (långfristiga fordringar)      
1390 Ackumulerade nedskrivningar av värdepapper och långfristiga fordringar (ofördelad)      
1400 Lager (gruppkonto)      
1401 Inneliggande lager      
1402 Varor på väg      
1403 Konsignationslager      
1404 Lager av värdepapper      
1405 Lager varor VMB      
1406 Nedskrivning lager varor VMB      
1407 Lager varor VMB förenklad      
1409 Förändring av lager      
1465 Lager av varor VMB      
1466 Nedskrivning av varor VMB      
1467 Lager av varor VMB förenklad      
1472 Exploateringsfastigheter      
1490 Övriga lagertillgångar      
1491 Lager av värdepapper      
1492 Lager av fastigheter      
1493 Djur som klassificeras som omsättningstillgång    
1500 Kundfordringar (gruppkonto)      
1590 Nedskrivning av kundfordringar (ofördelad)      
1600 Övriga kortfristiga fordringar (gruppkonto)      
1620 Upparbetad men ej fakturerad intäkt      
1683 Derivat      
1686 1686Upparbetade men ej fakturerade intäkter      
1690 Fordringar för tecknat men ej inbetalt aktiekapital      
1700 1700 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (gruppkonto)      
1800 Kortfristiga placeringar (gruppkonto)      
1860 Andelar i koncernföretag      
1869 Nedskrivning av andelar i koncernföretag      
1886 Derivat      
1990 Redovisningsmedel      
2084 Överkursfond (utgår 1 januari 2006)      
2110 2110 Periodiseringsfond vid 2010 års taxering      
2111 Periodiseringsfond vid 2011 års taxering      
2112 2110 Periodiseringsfond vid 2012 års taxering      
2113 2110 Periodiseringsfond vid 2013 års taxering      
2114 2110 Periodiseringsfond vid 2014 års taxering      
2115 2110 Periodiseringsfond vid 2015 års taxering      
2210 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen    
2211 Avsättningar för pensioner enligt tryggandelagen      
2219 Avsättningar för övriga pensioner      
2230 Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser      
2240 Avsättningar för uppskjutna skatter      
2250 Övriga avsättningar för skatter      
2251 Avsättningar för beräknad uppskjuten skatt      
2380 Derivat (långfristiga skulder)      
2396 Derivat      
2410 Andra kortfristiga låneskulder till kreditinstitut      
2418 Kortfristig checkräkningskredit      
2435 Fakturerad men ej upparbetad intäkt      
2450 Fakturerad men ej upparbetad intäkt      
2480 Checkräkningskredit, kortfristig      
2492 Växelskulder      
2513 Beräknad fastighetsskatt/fastighetsavgift      
2900 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (gruppkonto)      
2993 Ospecificerad skuld till leverantörer    
7013 Löner till kollektivanställda under 26 år      
7033 Löner till kollektivanställda under 26 år (utlandsanställda)      
7213 Löner till tjänstemän under 26 år      
7223 Löner till företagsledare under 26 år      
7233 Löner till tjänstemän och företagsledare under 26 år (utlandsanställda)      
7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år      
7840 Avskrivningar på förbättringsutgifter på annans fastighet      
8200 Ränteintäkter från anläggningstillgångar (gruppkonto)      
8300 Ränteintäkter från omsättnings tillgångar (gruppkonto)      
8820 Mottagna koncernbidrag      
8830 Lämnade koncernbidrag      
8893 Mottagna koncernbidrag      
8894 Lämnade koncernbidrag