Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2006 och BAS 2005

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion Borttaget konto
1018 Ackumulerade nedskrivningar på balanserade utgifter      
1028 Ackumulerade nedskrivningar på koncessioner m.m.      
1038 Ackumulerade nedskrivningar på patent      
1048 Ackumulerade nedskrivningar på licenser      
1058 Ackumulerade nedskrivningar på varumärken      
1068 Ackumulerade nedskrivningar på hyresrätter      
1078 Ackumulerade nedskrivningar på goodwill      
1098 Ackumulerade nedskrivningar på övriga immateriella anläggningstillgångar      
1260 Leasade tillgångar      
1360 Derivat (långfristiga värdepappersinnehav)    
1368 Ackumulerade nedskrivningar av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)      
1388 Derivat (långfristiga fordringar)    
1405 Lager varor VMB      
1406 Nedskrivning lager varor VMB      
1407 Lager varor VMB förenklad      
1620 Derivat (kortfristiga fordringar)    
1686 Fordran på beställare      
1860 Derivat (kortfristiga placeringar)    
2016 Förändring i fond för verkligt värde      
2065 Förändring i fond för verkligt värde      
2084 Överkursfond (utgår 1 januari 2006)      
2096 Fond för verkligt värde      
2097 Överkursfond      
2127 Periodiseringsfond vid 2007 års taxering      
2323 Vinstandelslån      
2324 Kapitalandelslån      
2380 Derivat (långfristiga skulder)    
2511 Underskott slutlig skatt      
2512 Beräknad slutlig skatt      
2517 Beräknad utländsk skatt    
2518 Betald F-skatt      
2616 Utgående moms VMB 25 %      
2626 Utgående moms VMB 12 %      
2636 Utgående moms VMB 6 %      
2711 Innehållen personalskatt      
2718 Betald personalskatt      
2730 Lagstadgade sociala avgifter, särskild löneskatt och särskild sjukförsäkringsavgift    
2733 Avräkning särskild sjukförsäkringsavgift    
2738 Betalda lagstadgade sociala avgifter och särskild löneskatt      
2741 Avräkning avtalade sociala avgifter      
2748 Betalda avtalade sociala avgifter      
2768 Betalda semesterlöner/ersättningar      
2895 Derivat (kortfristig skuld)    
2921 Upplupna semesterlöner      
2928 Betalda semesterlöner      
2945 Beräknad upplupen särskild sjukförsäkringsavgift    
3940 Orealiserad negativ värdeförändring på säkringsinstrument    
3994 Försäkringsersättningar      
3988 Erhållna bidrag och ersättningar för personal    
3996 Erhållna reklambidrag    
5998 Erhållna reklambidrag      
6420 Ersättningar till revisor      
6996 Betald utländsk inkomstskatt    
6997 Obetald utländsk inkomstskatt    
7540 Särskild sjukförsäkringsavgift    
7690 Övriga personalkostnader        
7698 Erhållna bidrag och ersättningar för personal      
7836 Avskrivningar på leasade tillgångar    
7940 Orealiserad positiv värdeförändring på säkringsinstrument    
8223 Resultat vid försäljning av derivat (långfristiga värdepappersinnehav)      
8290 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar      
8291 Orealiserade värdeförändringar på anläggningstillgångar    
8295 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument    
8320 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar    
8321 Orealiserade värdeförändringar på omsättningstillgångar    
8325 Orealiserade värdeförändringar på derivatinstrument (oms.tillg.)    
8450 Orealiserade värdeförändringar på skulder    
8451 Orealiserade värdeförändringar på skulder    
8452 Orealiserade värdeförändringar på säkringsinstrument