Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2007 och BAS 2006

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion Borttaget konto
2121 Periodiseringsfond vid 2001 års taxering      
2128 Periodiseringsfond vid 2008 års taxering      
2512 Beräknad inkomstskatt    
2518 Betald F-skatt    
2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, oreducerad moms    
2623 Utgående moms för uthyrning, reducerad moms 1    
2624 Beräknad utgående moms på tjänstförvärv från
utlandet, reducerad 1
   
2625 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EG-land, reducerad 1    
2627 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, reducerad moms 1    
2633 Utgående moms för uthyrning, reducerad moms 2    
2634 Beräknad utgående moms på tjänstförvärv från
utlandet, reducerad 2
   
2635 Beräknad utgående moms på varuförvärv från
annat EG-land, reducerad 2
   
2637 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor
och tjänster i Sverige, reducerad moms 2
   
2647 Ingående moms omvänd skattskyldighet varor
och tjänster i Sverige
   
3913 Frivilligt momspliktiga hyresintäkter    
3914 Övriga momspliktiga hyresintäkter    
7387 Kostnader för lånedatorer    
8455 Orealiserade värdeförändringar på
säkringsinstrument
     
8893 Erhållna koncernbidrag    
8894 Lämnat koncernbidrag