Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2005 och BAS 2004

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion Borttaget konto
1012 Balanserade utgifter för programvaror      
1887 Andelar i intresseföretag      
1920
–1940
Bank    
2016 Förändring i fond för verkligt värde    
2065 Förändring i fond för verkligt värde    
2088 Fond för yttre underhåll    
2096 Fond för verkligt värde    
2126 Periodiseringsfond vid 2006 års taxering      
2195 Valutakursreserv      
2418 Kortfristig checkräkningskredit      
3995 Erhållet ackord på skulder av rörelsekaraktär    
5420 Programvaror      
6421 Revision      
6422 Rådgivning      
7014 Löner till kollektivanställda (nya pensionssystemet)    
7214 Löner till tjänstemän (nya pensionssystemet)    
7224 Löner till företagsledare (nya pensionssystemet)    
7520 Arbetsgivareavgifter (nya pensionssystemet)    
7521 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar (nya pensionssystemet)    
7522 förmånsvärden (nya pensionssystemet)    
7525 Arbetsgivaravgifter på skattepliktiga kostnadsersättningar (nya pensionssystemet)    
7626 Arbetsgivaravgifter på arvoden (nya pensionssystemet)    
7528 Arbetsgivaravgifter på bruttolöneavdrag m.m. (nya pensionssystemet)    
7529 Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder (nya pensionssystemet)    
7910 Intäkter av engångskaraktär      
7920 Kostnader av engångskaraktär      
7921 Kostnader av engångskaraktär, avdragsgilla      
7922 Kostnader av engångskaraktär, ej avdragsgilla      
8490 Övriga skuldrelaterade poster      
8491 Erhållet ackord på skulder till kreditinstitut m.m.    
8820-8840 Förändring av periodiseringsfond      
8850 Förändring av överavskrivningar      
8851 Förändring av överavskrivningar, immateriella anläggningstillgångar      
8852 Förändring av överavskrivningar, byggnader och markanläggningar      
8853 Förändring av överavskrivningar, maskiner och inventarier      
8895 Förändring av valutakursreserv