Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2014 och BAS 2013

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion Borttaget konto
1010 Utvecklingsutgifter      
1311 Aktier i noterade svenska koncernföretag      
1312 Aktier i onoterade svenska koncernföretag      
1313 Aktier i noterade utländska koncernföretag      
1314 Aktier i onoterade utländska koncernföretag      
1316 Övriga andelar i koncernföretag      
2012 Avräkning för skatter och avgifter
(skattekonto)
     
2127 Periodiseringsfond 2017      
2191 Skillnad mellan bokförd och faktisk pensionsskuld      
2259 Avsättningar för övriga skatter      
3940 Orealiserade negativa/positiva värdeförändringar på säkringsinstrument    
5411 Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år      
5412 Förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre      
5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år      
5492 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på ett år eller mindre      
5493 Övrigt förbrukningsmaterial      
7940 Orealiserade positiva/negativa värdeförändringar på säkringsinstrument    
8920 Värdering till verkligt värde, anläggningstillgångar      
8320 Värdering till verkligt värde, omsättningstillgångar