Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2012 och BAS 2011

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion Borttaget konto
1269 Ackumulerade avskrivningar på leasade tillgångar      
1688 Fordran arbetsmarknadsförsäkringar      
2811 Avräkning för factoring    
2812 Avräkning för belånade kontraktsfordringar      
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)      
2943 Beräknad upplupen särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost      
2951 Upplupna avtalade arbetsmarknadsförsärkringar      
2959 Upplupna avtalade pensionsförsäkringspremier, deklarationspost      
7532 Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost      
7571 Arbetsmarknadsförsäkringar    
7572 Arbetsmarknadsförsäkringar pensions- försäkringspremier, deklarationspost      
7573 Arbetsmarknadsförsäkringar, betalda premier och avgifter      
8254 Skattefria ränteintäkter, långfristiga tillgångar