Skillnader BAS 2017–2016

Skillnader BAS 2016–2015

Skillnader BAS 2015–2014

Skillnader BAS 2014–2013

Skillnader BAS 2013–2012

Skillnader BAS 2012–2011

Skillnader BAS 2011–2010

Skillnader BAS 2010–2009

Skillnader BAS 2009–2008

Skillnader BAS 2008–2007

Skillnader BAS 2007–2006

Skillnader BAS 2006–2005

Skillnader BAS 2005–2004

->BAS 2016 Kontotabell

->BAS 2015 Kontotabell

->BAS 2014 Kontotabell

->BAS 2013 Kontotabell

->BAS 2012 Kontotabell

->BAS 2011 Kontotabell

->BAS 2010 Kontotabell

->BAS 2009 Kontotabell

->BAS 2008 Kontotabell

->BAS 2007 Kontotabell

->BAS 2006 Kontotabell

->BAS 2005 Kontotabell

Övrigt

Förändringar i kontotabell och
konteringsinstruktioner mellan
BAS 2011 och BAS 2010

Kontonr Kontonamn Nytt konto Ändrat namn Ändrad eller ny instruktion Borttaget konto
1920 PlusGiro      
1930 Företagskonto/checkkonto/
affärskonto
     
1940 Övriga bankkonton      
2610 Utgående moms, 25 %      
2611 Utgående moms på
försäljning inom Sverige,
25 %
     
2612 Utgående moms på egna uttag, 25 %      
2613 Utgående moms för
uthyrning, 25 %
     
2614 Beräknad utgående moms på
tjänsteförvärv från utlandet, 25 %
     
2615 Beräknad utgående moms på
varuförvärv från annat EG-land, 25 %
     
2617 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 25 %      
2618 Vilande utgående moms, 25 %      
2620 Utgående moms, 12 %      
2621 Utgående moms på
försäljning inom Sverige, 12 %
     
2622 Utgående moms på egna uttag, 12 %      
2623 Utgående moms för
uthyrning, 12 %
     
2624 Beräknad utgående moms på
tjänsteförvärv från utlandet, 12 %
     
2625 Beräknad utgående moms på
varuförvärv från annat EG-land, 12 %
     
2627 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 12 %      
2628 Vilande utgående moms, 12 %      
2630 Utgående moms, 6 %      
2631 Utgående moms på
försäljning inom Sverige, 6 %
     
2632 Utgående moms på egna uttag, 6 %      
2633 Utgående moms för
uthyrning, 6 %
     
2634 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från
utlandet, 6 %
     
2635 Beräknad utgående moms
på varuförvärv från annat
EG-land, 6 %
     
2637 Utgående moms omvänd skattskyldighet varor och tjänster i Sverige, 6 %      
2638 Vilande utgående moms, 6 %      
2850 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto)    
2998 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    
2999 OBS-konto    
3000 Försäljning inom Sverige      
3001 Försäljning inom Sverige,
25 % moms
     
3002 Försäljning inom Sverige,
12 % moms
     
3003 Försäljning inom Sverige,
6 % moms
     
3004 Försäljning inom Sverige, momsfri      
3100 Försäljning av varor utanför Sverige      
3105 Försäljning varor till land utanför EU      
3106 Försäljning varor till annat
EU-land, momspliktig
     
3108 Försäljning varor till annat
EU-land
     
3200 Försäljning VMB och omvänd moms      
3211 Försäljning positiv VMB,
25 % moms
     
3212 Försäljning negativ VMB,
25 % moms
     
3231 Försäljning inom byggsektorn,
omvänd skattskyldighet moms
     
3300 Försäljning av tjänster utanför Sverige      
3305 Försäljning tjänster till land utanför EU      
3308 Försäljning tjänster till annat EU-land      
3400 Försäljning, egna uttag      
3401 Egna uttag momspliktiga,
25 %
     
3402 Egna uttag momspliktiga,
12 %
     
3403 Egna uttag momspliktiga,
6 %
     
3404 Egna uttag, momsfria      
3521 Fakturerade frakter, EU-land      
3522 Fakturerade frakter, export      
3541 Faktureringsavgifter, EU-land      
3542 Faktureringsavgifter, export      
4000 Inköp av varor från Sverige      
4200 Sålda varor VMB      
4211 Sålda varor positiv VMB,
25 % moms
     
4212 Sålda varor negativ VMB,
25 % moms
     
4400 Inköpta tjänster i Sverige,
omvänd skattskyldighet
     
4425 Inköpta tjänster i Sverige,
omvänd skattskyldighet,
25 % moms
     
4426 Inköpta tjänster i Sverige,
omvänd skattskyldighet,
12 % moms
     
4427 Inköpta tjänster i Sverige,
omvänd skattskyldighet, 6 % moms
     
4500 Inköp från annat EU-land      
4515 Inköp av varor från annat
EU-land, 25 % moms
     
4516 Inköp av varor från annat
EU-land, 12 % moms
     
4517 Inköp av varor från annat
EU-land, 6 % moms
     
4518 Inköp av varor från annat
EU-land, momsfri
     
4535 Inköp av tjänster från annat EU-land, 25 % moms      
4536 Inköp av tjänster från annat EU-land,
12 % moms
     
4537 Inköp av tjänster från annat EU-land, 6 % moms      
4538 Inköp av tjänster från annat EU-land, momsfri      
6422 Revisionsverksamhet utöver revision    
6423 Skatterådgivning – revisor    
6424 Övriga tjänster – revisor    
6981 Föreningsavgifter, avdragsgilla      
6982 Föreningsavgifter, ej avdragsgilla      
8910 Skatt som belastar årets resultat